Úvod Minulé ročníky Projekty BF České Budějovice 2018 Nechci se bát do práce, kterou mám rád/a!

Nechci se bát do práce, kterou mám rád/a!

Cílem projektu je prevence častého výskytu štěnic a snížení nákladů na jejich likvidaci v objektech, ve kterých provozujeme své služby. Lidé bez domova ve svých taškách přenáší ze squotů, různých garáží a ubytoven štěnice. V posledních letech jsme nuceni provádět neustálé deratizace a desinsekce objektu Domu sv. Pavla, které jsou pro pronajímatele velice finančně náročné a již se zdráhá nám je provádět opakovaně. S tímto problémem přicházíme také o odborně vyškolené zaměstnance.

Cíle projektu

Naším cílem je zajistit odbornou kvalifikaci pracovníka Městské charity České Budějovice k provádění ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v kurzu pořádaném Sdružením pracovníků dezinfekce, dezinsekce a deratizace České republiky dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Po úspěšném ukončení kurzu získá absolvent kvalifikaci k provádění ochranné desinfekce, dezinsekce a deratizace a na základě tohoto osvědčení bude mít možnost zakoupit a používat prostředky k dezinsekci proti štěnicím, které jinak nejsou volně prodejné. Následné náklady na opakující se dezinsekce prováděné přímo zaměstnancem naší organizace budou výrazně nižší a proto budou moci být i častěji opakované. Uhrazení tohoto kurzu zaměstnanci bude zároveň ošetřeno podpisem smlouvy, ve které budou uvedeny podmínky, za kterých bude zaměstnanci kurz uhrazen. V případě nedodržení dohodnutých podmínek bude zaměstnanec povinný cenu výcvikového kurzu organizaci zpětně uhradit a finance pak budou použity na úhradu kurzu pro jiného zaměstnance.

Cílová skupina

Děti, mládež

Lidé bez domova

Personál organizace

Klíčové aktivity

1. Absolvování kurzu (ošetřeno smlouvou se zaměstnancem)

- Práce s chemikáliemi

- Práce s parním čističem

2. Prevence

3. Ochrana zdraví zaměstnanců a v důsledku i široké veřejnosti

4. Pravidelný monitoring výskytu štěnic ve službách, kde se štěnice objevují.

Harmonogram

Září/Říjen 2018 – absolvování kurzu pracovníka dezinfekce, dezinsekce a deratizace. Kurz trvá měsíc (vždy pondělí, v úterý, a ve středu, 4 po sobě jdoucí týdny).

Říjen 2018 – zahájení samostatné odborné činnosti DDD Konec projektu - neohraničen.

Rozpočet projektu

Cena kurzu 16 000 Kč

Ubytování 4 800 Kč

Stravné 2 232 Kč

Odborná konzultace 1 500 Kč

Celková požadovaná podpora 24 532 Kč

Hlasujte pro projekt

Nechci se bát do práce, kterou mám rád/a!

14. místo
0,8 %

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Donátoři Burzy filantropie