Úvod Minulé ročníky Projekty ostrá České Budějovice 2017 Rychlá psychoterapeutická péče

Rychlá psychoterapeutická péče

Organizace: Unie Roska reg.org. Roska České Budějovice z.p.s.

Diagnóza RS bývá pořádným šokem a to proto, že RS je sice léčitelná, není však vyléčitelná. Ničemu neprospěje, když se člověk hned na začátku zhroutí už z pouhé představy, že jednou skončí jako bezmocná troska. Lékaři odhadují, že v ČR trpí v důsledku nemoci psychickými problémy až 50% lidí s RS. Přesto na odbornou psychoterapeutickou péči pojišťovny téměř nepřispívají. Náš projekt spočívá v zajištění psychol. poradenství pro pacienty s RS v příštím roce.

Cíle projektu

Tímto veřejně prospěšným projektem chceme podpořit pacienty s roztroušenou sklerózou, jejich rodiny a blízké. Naším cílem je navázat spolupráci s donátory a získat finanční podporuk zajištění bezplatné a rychlé psychoterapeutické péče. Pacient po stanovení diagnózy roztroušená skleróza prožívá obrovský šok, bolest, strach z budoucnosti, zármutek nadztracenými možnostmi, strach o zajištění rodiny, pocity viny a smutku. V tomto těžkém období je velice nutná a potřebná rychlá odborná psychoterapeutická pomoc nejen propacienty, ale i pro jejich rodiny a blízké.

V dnešní době jsou psychologické ambulance velice zaplněné a pacienti musejí na vyšetření čekat někdy až tři měsíce. Soukromé ambulance jsou časově dostupnější, ale bohužel zanemalé finanční částky. Námi vybraný psychoterapeut pomůže pacientům nalézt motivaci k tomu,aby se naučili s nemocí žít. Aby dokázali snášet obtíže, které sebou nemoc přináší.

Odborná péče bude mít za úkol u pacientů udržovat zájem o všechny oblasti jejich života, posilovat jejich sebevědomí a udržet si postavení na trhu práce.

Cílová skupina

Handicapovaní

1. Nově diagnostikovaní pacienti - po sdělení nemoci často upadnou do jisté letargie,deprese, strachu z neznámého, cítí vinu, zoufalství a spoustu dalších emocí a to je důvod častého zhoršení jejich zdravotního stavu. Dá se říci, že pacient se musí s nemocí naučit žít. Není to lehká cesta a pacient potřebuje pomoci. V MS centru v českobudějovické nemocnicikaždý rok přibyde 80 až 100 nových nemocných.

2. Déle nemocní - průběh RS se může náhle zhoršit ze dne na den a s tím i psychický stav pacienta. Někteří pacienti začnou mít problémy v práci, někdy se začnou potýkat i sproblémy ve vztazích. Je to období, kdy opět hrozí, že se začnou propadat do deprese a potřebují naši podporu. Je prokázáno, že sebevraždy jsou u pacientů s RS čtyřikrát častější než v běžné populaci. Jen v českobudějovické nemocnici je registrováno přibližně 1000 pacientů s RS.

3. Rodinní příslušníci a přátelé pacientů s RS - Každá nemoc má vliv nejen na pacienta, ale i na jeho okolí. A samozřejmě to platí také v případě roztroušené sklerózy. Rodina, přátelé a kolegové se musí vyrovnat, naučit žít a jednat s nemocným s RS. Roztroušená skleróza vzniká většinou u mladších dospělých a u žen, a proto je zřejmé, že je tím postižena hlavně rodina a děti.

RS může být rizikovým faktorem pro partnerství. Žít jako pár s RS znamená žít s nejistotou. Společné perspektivy a plány se mění, společná přání je třeba přizpůsobit. Může dojít také k výměně rolí v rodině. Může se stát, že domácnost se dvěma výdělky bude mít do budoucna jen jeden výdělek. Pacient může zůstat v domácnosti a zdravý partner musí kromě povolání převzít úkoly v domácnosti a ve výchově dětí. Všední den a životní styl je třeba přizpůsobit pacientovi.

To má často vliv na intimitu, a proto je třeba hledat nové formy něžností a tělesného uspokojení – další zátěž pro partnerství. Pro oba partnery je důležité, aby se se změněnou životní situací vypořádali a dokázali spolu otevřeně komunikovat.

Klíčové aktivity

Za klíčovou aktivitu projektu považujeme zajištění včasné psychoterapeutické péče o pacienty s roztroušenou sklerózou.

Zkontaktujeme odborné lékaře ze soukromého sektoru, kteří se zabývají touto problematikou, jsou lépe dostupní a navážeme s nimi spolupráci. Bohužel, služby těchto odborníků jsou pro pacienty finančně náročné. Na základě získané finanční pomoci od donátorů budeme domlouvat cenu za jejich službu. Naší prioritou je, že služba musí být dostupná, rychlá a kvalitní. Na péči odborníka, který má smlouvu  s pojišťovnou, čekají nemocní i půl roku a na některé se nedostane vůbec. Problém ovšem je, že pacient, který je takzvaně akutní a potřebuje péči ihned, nemá šanci se do takovéto ambulance dostat včas.

Psychoterapie vyžaduje čas, aktivní snahu a podíl pacienta. Ale bohužel na jednoho pacienta v ambulanci má neurolog čas pouze 7 - 12 minut. Zvláště nově diagnostikovaní, kteří přijdou poprvé, potřebují daleko více času  na péči. Potýkají se s pocity smutku, prázdnoty či sebevražednými myšlenkami. Potřebují co nejrychleji pomoci s návratem do běžného života a získáním sebedůvěry. Budeme se snažit, aby se pacient s roztroušenou sklerózou dostal včas ke správným službám, aby se rychlou péčí pomohlo omezit zbytečné užívání antidepresiv   a aby se pacient obešel bez hospitalizace v léčebně.

Harmonogram realizace projektu

1. Oslovení dobře dostupných psychoterapeutů, uzavření dohody o spolupráci - nabídku psychologických služeb máme již zmapovanou, s některými psychology a psychoterapeuty již spolupracujeme

2. Rozšíření nabídky mezi pacienty a lékaře z MS centra nemocnice Č. Budějovice - členové našeho sdružení jsou pravidelně informováni o našich aktivitách a i my máme přehled o jejich aktuálních situacích a potřebách. Z dlohodobé spolupráce s lékaři z MS centra čb nemocnice víme, že poptávka po psychologické podpoře jejich pacientů je velká.

3. Vyvěšení nabídky péče na naše webové stránky - každý, kdo hledá pomoc v nepříznivé situaci na internetu, najde informace o možné pomoci na našich webových stránkách

4. Shromažďování statistických dat o poskytnuté pomoci a vyhodnocení celkových výsledků projektu.

Rozpočet projektu

Tento projekt nemá žádné investiční, materiální ani osobní náklady. Hlavní a jedinou položkou je cena za  psychologické konzultace. Standardní cena za 50 minut je 500 Kč. Jedno sezení obvykle nic neřeší, proto považujeme zaminimální počet 5 - 10 sezení pro jednoho pacienta.

Počet pacientů, kteří mohou tuto pomoc využít je 10 - 20, i když potřebných je podstatně více.

Celkové náklady: 50 000 Kč

Hlasujte pro projekt

Rychlá psychoterapeutická péče

4. místo
8,9 %

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Donátoři Burzy filantropie