Úvod Minulé ročníky Projekty Pilot České Budějovice 2017 Blázníš? No A!!!

Blázníš? No A!!!

Organizace: FOKUS České Budějovice, z.ú

Sebepoškozování, deprese, poruchy příjmu potravy, zneužívání návykových látek nebo schizofrenie ohrožuje především mladé lidi. V dospívání člověk hledá své místo na světě, vlastní identitu. S předsudky a obavami, které provází psychické nemoci a psychiatrickou péči, chce bojovat projekt nazvaný "Blázníš? No a!", který má mladým lidem přiblížit, že psychické problémy jsou normální součástí lidského života.

Cíle projektu

Dlouhodobým cílem projektu (jeho smyslem) je zlepšení informovanosti a přístupu mladých
lidí ke svému duševnímu zdraví.
Péče o duševní zdraví je významnou součástí zdraví jako takového, tak jak ho definuje WHO.
Přesto je toto téma často opomíjené, téma duševních nemocí přímo tabuizované. Přitom v
Evropské unii roste meziročně počet nejen obyvatel, kteří alespoň jednou za život vyhledají
psychiatra ( v současné době je to cca 30%obyvatel), a zároveň se zvyšuje počet pacientů se
závažným duševním onemocněním (zejména depresemi) a s tím roste i objem
spotřebovaných antidepresiv.
Blázníš? No A! je primárně – preventivní program zaměřený na mladé lidi ve věku 14 -20 let.
Interaktivní formou nabízí informace o duševním zdraví, duševních nemocech a možnostech
řešení.
Pobíhá vždy ve třídě jako celodenní akce s moderátory (lidé zkušení v oblasti péče o duševní
zdraví) a experty (lidé s vlastní zkušeností s duševním onemocněním).
V rámci projektu budeme realizovat následující cíle
1. Zajištění 4 výukových dnů pro 4 třídy středních škol v Jihočeském kraji
2. Oslovení 100 studentů středních škol
3. Zvýšení povědomí u 50% zapojených studentů o duševním zdravím a duševních
onemocněních
4. 100 zapojených studentů bude vědět, kam se v případě problémů (svých nebo svých
kamarádů, rodičů) mohou obrátit.
Projekt je zapojen do celorepublikového projektu, který se zaměřuje na měření efektivity
jednotlivých aktivit v rámci psychiatrické péče. V realizaci budeme pokračovat i nadále.

Cílová skupina

  • Děti a mládež

Projekt Blázníš? No A!!! je určen pro mladé lidi na středních školách a učilištích (ve věku 14 -
20 let).

Klíčové aktivity

1) Oslovení středních škol
Koordinátor programu na začátku školního roku oslovuje ředitele nebo preventisty na
středních školách a představuje jim program BNA!

2) Příprava výukového dne
V rámci přípravy výukového dne koordinátor domlouvá s moderátory a experty čas a místo
setkání, v případě potřeby zajistí i doplnění pomůcek pro výukový den (letáky, placky,
flipcharty, plakáty..)

3) Výukový den
Výukový den má přesně danou strukturu, určenou metodikou. Programu se účastní
moderátor a expert (člověk s vlastní zkušeností s duševním onemocněním). Při úvodním
seznamování a větší část dne ale studenti nemají povědomí o tom, že mezi nimi sedí člověk s
duševní nemocí.
Program začíná „teoretickou částí“, kdy formou diskuze se celá třída s moderátorem a
experty baví o svých názorech na téma (ze zkušenosti víme, že se objevují názory na škále
od „VŠICHNI PATŘÍ DO BLÁZINCE“ až po „MOJE SOUSEDKA, MŮJ BLÍZKÝ S LÉČI S DUŠEVNÍM
ONEMOCNĚNÍM“.)
Moderátor postupně seznamuje studenty s jednotlivými typy duševních onemocnění, s tím
jak jsou která závažná, jak se dají léčit, aj se projevují.
Druhá část programu je interaktivní, studenti si losují různá témata (jako „SPOLUŽAČKA SE
VRACÍ DO TŘÍDY PO HOSPITALIZACI, VE VAŠEM DOMĚ BUDE BYDLET ČLOVĚK SE
SCHIZOFRENIÍ, SEŠLA SE KVŮLI TOMU DOMOVNÍ SCHŮZE..“)a studenti jednotlivá témata ve
skupinách ztvárňují formou divadla, básně, obrazu apod. (dle kreativity jednotlivých skupin).
Ve třetí části programu se znovu představují experti, kteří ale již v tuto chvíli mluví o své
nemoci. Studenti mají možnost se ptát na to, jaké je to žít s duševní nemocí. Mezi typické
otázky patří např. JAKÉ JE TO SLYŠET HLASY? KDY JSTE POPRVÉ POZNAL(A) ŽE JSTE
NEMOCNÝ(Á) apod.
Důležitou součástí této části je, že studenti prožili s experty celý den a bez předsudků si na
ně mohli udělat názor.

4) Zpětná vazba
Zpětná vazba probíhá ve třídě a s třídním učitelem samostatně. V rámci zpětné vazby
dostanou studenti informace kam se obrátit.

Harmonogram realizace projektu

Realizace projektu bude probíhat ve školním roce 2017/2018.
V průběhu školního roku proběhnou 4 výukové dny ve 4 třídách nejen v Českých
Budějovicích, ale i např. v Českém Krumlově, případně dalších městech.

Rozpočet projektu


1) spotřební materiál - fixy, flip, provázek, lepítka, apod.- 500 Kč
2) PHM- 200 Kč
3) Cestovné /4 školské dny - 2104 Kč
4) Telefon, internet- 500 Kč
5) Účetnictví - 1 000 Kč
6) Osobní náklady -24 000 Kč

Požadovaná podpora celkem: 23 304 Kč

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Donátoři Burzy filantropie