Úvod Minulé ročníky Projekty Pilot České Budějovice 2017 Motivační a sociálně terapeutický pobyt pro mladistvé se zvláštními potřebami v pěstounské péči

Motivační a sociálně terapeutický pobyt pro mladistvé se zvláštními potřebami v pěstounské péči

Organizace: PREVENT 99 z.ú.

Bezpečné a profesionálního prostředí, které mladistvým se specifickými potřebami (ADHD, poruchy chování, leh. mentál. handicap atd.) umístěným v pěstounské péči přináší inspiraci, motivaci, prostor k sebereflexi a další užitečné momenty pro další, čím dál tím více samostatný život se složitým příběhem. Pětidenní kombinace pobytu a putování s nonstop přítomností socioterapeutů přináší, vedle zážitkového programu, také skupinová a individuální "zastavení" nad proběhlými situacemi a jejich reflexi.

Cíle projektu

Projektem sledujeme 2 cíle:
1. Prostřednictvím profesionální práce s tématy vzniklými v rámci několikadenního
programového pobytu mladistvých se specifickými potřebami (ADHD, poruchy chování, leh.
mentál. handicap apod.) v pěstounské péči posilovat jejich kompetence tak, aby co
nejdůstojněji obstáli ve stále více samostatném životě i se svou komplikovanou anamnézou.

2. Prostřednictvím respitu (odlehčení) pro pěstouny, kteří celoročně pečují o děti se
specifickými potřebami, poskytnout pěstounům prostor nabrat síly pro další náročnou
celoroční péči o svěřené děti a pro zařízení věcí, jež při intenzivní péči o dítě není možné.

Cílová skupina

  • Děti a mládež

Projekt je určen pro mladistvé ve věku 14-18, kteří jsou svěřeni do pěstounské péče a
zároveň díky svým specifikům jako ADHD, poruchy chování, leh. mentál. handicap apod. mají
zvláštní potřeby, které je činí jednak obtížně umístitelné na standardní respitní pobyt a
zároveň jim způsobují spolu se statutem „pěstounského dítěte“ výrazné společenské stigma,
s nímž budou v blížícím se samostatném životě stále více konfrontováni.
Sekundární cílovou skupinou jsou pěstouni těchto dětí, kteří díky téměř nulové možnosti
„umístění“ dětí na běžný respitní pobyt a absenci speciálních respitů de-facto nemohou
čerpat zákonné odlehčení.

Klíčové aktivity

Projekt má jedinou aktivitu. Bude se jednat o pětidenní pobyt v přírodě spojený s putováním,
tábořením a zážitkovými hrami. Program bude využívat prvků zážitkové a zátěžové
pedagogiky uzpůsobených specifikům účastníků a adekvátních jejich věku. Základní program
bude citlivě prokládán skupinovými a individuálními reflexemi situací a diskuzemi nad
vzniklými tématy. Akci povedou socioterapeuti a pedagog s dloholetou praxí v oboru.

Harmonogram realizace projektu

červenec 2018, v případě možnosti financování již letos, je vypsaný termín na: 12.-16.7.2017
Akce začíná převzetím dětí v první den, pokračuje připraveným programem a končí
odevzdáním dětí v poslední den.

Rozpočet projektu

• Osobní náklady 30 000,- DPP odměna specialistů 2000,-/os./den=24 h
• Osobní náklady 7 500,- DPP odměna ostatního personálu 1.200,-/os./den=24 h
• Osobní náklady 2 500,- Odměna odborného garanta
• Osobní náklady 5 000,- Administrativa, účetnictví - část HPP pracovníka admin. odd.
• Osobní náklady 3 000,- Organizační náklady - část HPP pracovníka CPPR
• Materiál 5 000,- Materiál pro práci se skupinou
• Služby 6 500,- Ubytování 500,-/os./pobyt
• Materiál 13 000,- Náklady na stravování 200,-/os./den
• Cestovné 3 900,- Cestovní náklady pro skupinu 1.300,-/den/skupina

Celkové náklady projektu 76 400,-

Výše žádaných finančních prostředků 48 900,- = 64,01%

Účastnické poplatky 27 500,-

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Donátoři Burzy filantropie