Úvod Burza 2019 okres Pardubice 2019 Kouzla s pohádkou - Zahradní slavnost pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením

Kouzla s pohádkou - Zahradní slavnost pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením

Organizace: Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s.

Rodiny, jejichž děti s vadou sluchu navštěvují běžné mateřské a základní školy, velmi vítají neformální, radostná setkávání, během kterých mají možnost sdílet zkušenosti, radosti, pobavit se, ale i poučit při plnění společných úkolů. Zahradní slavnost, tlumočená profesionálními tlumočníky do znakového jazyka, umožní rodinám společný prožitek a dětem i dospělým se sluchovým postižením stejný zážitek, jaký mívají z podobných akcí slyšící návštěvníci.

Cíle projektu

Cílem akce je na jedno odpoledne propojit svět slyšících a sluchově postižených. Zahradní slavnost je pro všechny účastníky velmi inspirativní zkušeností a zážitkem. Všichni přítomní tráví společně bez ohledu na věk, sluchovou vadu, znevýhodnění či sociální zařazení jedno příjemné odpoledne plné soutěží, komunikace a vystoupení. Představuje výbornou příležitost setkání dětí slyšících s dětmi se sluchovým postižením, což umožňuje oběma stranám seznámení s odlišnou kulturou a odlišnými komunikačními požadavky. Akce má svým pojetím vzdělávací, integrační a informační charakter. Napomůže vzájemnému poznání a porozumění.

Cílová skupina

  • Děti a mládež
  • Handicapovaní
  • Maminky s dětmi

Děti a dospělí s vadou sluchu: lehká, středně těžká a těžká nedoslýchavost, praktická hluchota a zbytky sluchu. Rodiče, příbuzní a známí dětí se sluchovým postižením. Slyšící sourozenci a kamarádi.
Předpokládaná účast: 40 – 50 osob.

Klíčové aktivity

Zahradní slavnost pro rodiny s dětmi a jejich blízké připravuje pracoviště v Pardubicích každoročně. Dle výsledků dotazníkového šetření mezi uživateli služby SAS Pardubice je vítanou akcí, představující oslavu nadcházejících letních měsíců. Akce se koná na rozlehlé zahradě spolupracující organizace Lentilka. Každý ročník je tematicky zaměřený (Cirkus, Princezny a šermíři…), pro rok 2019 bude sjednocujícím tématem Pohádkové kouzlení. Témata jsou volena tak, aby rozšiřovala slovní a znakovou zásobu dětí a jejich dovednosti. Slavnostního zahájení se ujme kouzelník, který během představení v délce 40 minut vtáhne děti do kouzel a čarování a jehož mluvené slovo bude tlumočené do znakového jazyka. Po úvodním programu začne odpoledne plné nejrůznějších aktivit, kdy si děti připomenou některé pohádkové příběhy formou tematicky zaměřených úkolů, jež budou plnit společně s rodiči na jednotlivých stanovištích. Úkoly děti nejen pobaví, ale i poučí, rozvíjí jejich komunikační dovednosti, zručnost, obratnost, fantazii a samostatnost. Úkoly jsou zprostředkovány jak v mluveném, tak znakovém jazyce. Děti se sluchovým postižením se tak mohou zcela ponořit do kouzelného světa a prožít celý příběh naplno tak, jako děti slyšící. Stanoviště zajišťují zaměstnanci SAS Pardubice spolu s dobrovolníky a studenty vysokých škol. Po splněných úkolech děti odměníme drobnými odměnami (např. drobné hračky či sladkosti). Připraven je i fotokoutek se zapůjčenými kostýmy z půjčovny Východočeského divadla Pardubice. V závěru programu je připraveno společné opékání párků.

Harmonogram

  • Květen/červen – přípravy, propagace.
  • 20. 6. 2019 realizace Zahradní slavnost, čas: 16 – 19 hod.
  • Červen/červenec – závěrečná zpráva, vyúčtování.

Rozpočet

Finanční podporu 18.000,- Kč chceme použít na úhradu doprovodného programu – zajištění vystoupení kouzelníka a zajištění tlumočníka znakového jazyka. Z prostředků budeme hradit pronájem zahrady a vnitřních prostor (v případě nepříznivého počasí). Dále bychom získané prostředky použili na zapůjčení kostýmů, zakoupení drobných odměn dětem a občerstvení pro účastníky akce.
Podrobný rozpočet tvoří samostatnou přílohu.

Hlasujte pro projekt

Kouzla s pohádkou - Zahradní slavnost pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením

6. místo
6,1 %

Bilance burzy

9 146 640 Kč celková hodnota darů

274 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie