Úvod Burza 2021 okres Chrudim 2021 Když se rodič rozchází….Mediace se zapojením dětí a dětská podpůrná skupina

Když se rodič rozchází….Mediace se zapojením dětí a dětská podpůrná skupina

Organizace: Amalthea z. s.

Zapojení dětí do mediace je cesta, jak jim pomoci lépe zvládnout rozchod rodičů a zmírnit negativní dopady obtížného období. Děti zažívající rodičovský konflikt zůstávají často se svým trápením, bezmocí a pocity viny samy. Navazující podpůrná skupina dětem nabízí společný prostor s vrstevníky, kteří prožívají něco podobného. Obě aktivity umožní dětem vyjádřit se k tomu, co prožívají, co potřebují a jak situaci v rodině rozumí. To přispívá k udržení/obnovení dobrých vztahů dítěte s oběma rodiči.

Cíle projektu

Cíle:

  • Podpora rodin v hledání optimálního řešení pro dítě.
  • Uplatnění participačních práv dětí a jejich zapojení do rozhodování.

Mediace je způsob řešení rodinných sporů mimosoudní cestou s pomocí prostředníka – mediátora. Je to neformální, dobrovolná možnost, jak spolu mohou lidé v konfliktní situaci komunikovat – říci, co potřebují, slyšet druhého, co říká, a porozumět své situaci.
Mediace je nejvíce využívána k řešení sporů mezi rodiči v době před rozvodem, během něj a po něm. Rodiče potřebují vyřešit témata jako pravidla výchovy dětí, bydlení po rozchodu, jak budou probíhat kontakty s druhým rodičem, výživné apod. Od roku 2020 do mediace systematicky zapojujeme i děti. Podporujeme je tak v uplatnění jejich práv na vyjádření a na informace v záležitostech, které se jich týkají. Děti tím získávají větší pocit autonomie a kontroly nad svým životem.

Dětská skupina
Dětem ve věku 6-12 let, které zažívají nebo v minulosti zažily rozpad rodiny, nabízíme účast v dětské doprovázející skupině, která jim pomáhá se v situaci zorientovat a lépe ji přijmout.
Je to místo, kde mohou sdílet své pocity, obavy, zkušenosti a přání. Využíváme různé techniky a pomůcky, které dětem umožňují zpracovat náročná témata formou hry. Děti se mohou do aktivit zapojit, nebo jen pozorovat. Důležité je, aby se každé dítě ve skupině cítilo dobře, dostalo se mu podpory a pocitu bezpečí. Kromě prožitkových prvků mohou děti navázat nová přátelství. Zjistí, že i někdo jiný může prožívat něco podobného.

Cílová skupina

Děti a mládež

  • Rodiny s dětmi ve všech stádiích rozpadu vztahu

Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi ve všech stádiích rozpadu vztahu. Služby nabízíme rodinám s nižšími příjmy, které si nemohou dovolit komerční úhradu mediace. Aktivity projektu se týkají:

  • Rodičů, kteří jsou před rozvodem/rozchodem, probíhají soudní řízení, či se rozešli již v minulosti a nyní v jejich vztahu něco nefunguje – s ohledem na dítě.
  • Dětí negativně ovlivněných rozchodem rodičů.

Klíčové aktivity

1. Zapojení dětí do mediace - Děti starší 6 let (školní děti jsou schopné vyjádřit se a zároveň zvládnou být po dobu rozhovoru odděleni od rodiče) zapojíme do mediace. Důležitá je i příprava rodičů, kteří před mediací absolvují každý zvlášť tzv. předmediační setkání se sociálním pracovníkem. Následuje rozhovor s dítětem, který provede speciálně proškolený pracovník. Cílem setkání je zjištění jeho pohledu na rodinnou situaci, zjištění obav, přání a navrhovaných změn, které by dítě v rámci rodiny uvítalo. Dítěti je představena mediace a nabídnuta přímá účast v mediaci. Dítěti je nabídnuta možnost rodičům do mediace poslat vzkaz. Pokud pracovník, který vedl rozhovor s dítětem, vyhodnotí, že dítě má v důsledku komplikovaného rozchodu rodičů psychické obtíže, nabídne mu (resp. jeho rodičům) následnou péči – terapii. Po přípravných rozhovorech s rodiči a dítětem probíhá vlastní mediace.

2. Dětská skupina a individuální následná péče - Rodinám chceme nabídnout podpůrnou skupinu pro děti ve věku 6 -12 let, které zažívají nebo zažily rozchod rodičů. Cílem je umožnit dětem sdílení ve skupině vrstevníků, vyznat se v nové situaci a pomoci jim náročné období lépe zvládnout. Ve skupině mohou děti hravou formou a v bezpečném prostředí sdílet své pocity, obavy, zkušenosti a přání. Mají možnost poznat, že nejsou samy, kdo prožívá něco podobného. Skupina je pro 5-12 dětí. Jde o 12 tematických setkání po 90 min. Skupinu vedou 2 pracovníci s dostatkem zkušeností. Na část setkání je zapojen externí dramaterapeut. Při práci se skupinou využijeme terapeutické pomůcky (pískoviště, hračky, karty, pracovní listy apod.).
Pokud má dítě má v důsledku komplikovaného rozchodu rodičů psychické obtíže, nabízíme návaznou péči - poradenství pro dítě (několik setkání, které vede sociální pracovník). Společně se věnují aktuální situaci v rodině a prožívání dítěte. Dětem s většími obtížemi je nabídnuta terapeutická péče. U všech aktivit je vždy nutný souhlas obou rodičů.

Harmonogram

  • červenec 2021 - červen 2022

Rozpočet projektu

1. Osobní náklady pracovníků projektu (4 mediátoři, 2 sociální pracovníci, 1 dramaterapeut) – 32 000 Kč
2. Materiální náklady (didaktické a výtvarné potřeby pro děti, letáky a ostatní materiál – úklid., hyg. a dezinfekční prostředky, kancelářské potřeby, pohonné hmoty aj.) – 3 000 Kč
3. Drobné občerstvení na mediace a mediační skupiny pro děti – 2 000 Kč
4. Cestovné zaměstnanců na mediační jednání – 1 000 Kč
5. Supervize pracovníků – 5 000 Kč
6. Audit (povinný - z důvodu kofinancování z dotace MPSV) – 6 000 Kč
7. Ostatní služby a energie (nájemné a služby spojené s nájmem, telefony, internet, poštovné, softwarové služby, grafik, pojištění aj.) – 1000 Kč

Předpokládané celkové náklady projektu jsou 571 500 Kč.

Hlasujte pro projekt

Když se rodič rozchází...Mediace se zapojením dětí a dětská podpůrná skupina

12. místo
1,0 %

Bilance burzy

13 424 235 Kč celková hodnota darů

378 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie