Úvod Burza 2022 okres Chrudim 2022 Rozvoj dětí a podpora rodičů v Azylovém domě Chrudim

Rozvoj dětí a podpora rodičů v Azylovém domě Chrudim

Organizace: Centrum J. J. Pestalozziho

Úspěšný projekt, který cílí na děti a rodiče, pro něž domov často není stabilní místo a zázemí.Díky pedagogovi se dětem dostane odborného a citlivého vedení a bude rozvíjen jejich potenciál. Výsledkem je snížení rizika psychických a výchovných problémů, lepší přijímání kolektivem i zvládání učiva.Pedagog pracuje i s rodiči, kteří často nezažili přijetí, lásku a správné vzory.Je tak pro ně obtížné být lepšími rodiči, než byli ti jejich.U nás mají možnost posílit rodičovské dovednosti a kompetence

Cíle projektu

Smyslem projektu je nabídnout dětem a jejich rodičům pomoc pedagoga, který nebývá běžně zastoupenou profesí v azylových domech. Většina takových zařízení se soustřeďuje jen na pomoc dospělým, děti pro ně nejsou v popředí zájmu. My to vidíme jinak a jsme přesvědčeni, že právě taková investice do dětí, má velký smysl.

Cíle:

U dětí

 • Zlepšení školních výsledků -lepší známky, zvládnutí ročníku, těšení se do školy
 • Více rozvinuté znalosti a vědomosti vhledem k věku a vrstevníkům
 • Zvýšení sebevědomí, slovní zásoby, všeobecného přehledu, stylu komunikace
 • Pravidelný režim dítěte - školní docházka, docházka na konzultace, prostor na domácí úkoly a příprava do školy.

U rodičů

 • Lepší rodičovské kompetence a dovednosti - vnímání potřeb dítěte, větší schopnost se s dítětem připravovat do školy, eliminace příkazů, rozkazů, výhružek, křiku a trestů, vyšší míra používání pochvaly a povzbuzení, větší trpělivost, důslednost a tolerance.

Cílová skupina

 • Děti a mládež
 • Maminky s dětmi 
 • Tatínkové s dětmi

Děti žijí často v prostředí plném příkazů a rozkazů, bývají trestány, chybí pochvaly, ocenění, odměňování. Objevují se poruchy chování, citová deprivace a silná potřeba sociálního kontaktu. Mají často špatný prospěch. Psychosomatický vývoj je opožděný, vývoj osobnosti disharmonický. Někdy je přítomna enuréza, enkopréza, koktavost, rezignace, apatie, nejistota, lhaní, podvody, záškoláctví, psychosomatické problémy. Je patrná silná identifikace s negativními rodičovskými vzory někdy i asociální chování.

Rodiče často nejsou připraveni na rodičovskou roli, mají minimum rodičovských kompetencí, upřednostňují své potřeby nad zájmy dítěte a uplatňují autoritativní styl výchovy. Při výchově dětí využívají direktivitu, autokracii, zbytečné tresty, křik i nezájem. Výchova je nedůsledná a nahodilá, ovlivněná momentální náladou i zkušeností z původní rodiny. U většiny rodičů absentuje citlivost k vnímání potřeb dětí i schopnost je správně a včas vzdělávat, vést a rozvíjet.

Klíčové aktivity

PEDAGOGICKÁ PODPORA PRO DĚTI

 • Individuální konzultace pro děti obsahem je rozvoj a osvojení si věku přiměřených vědomostí a dovedností; rozvoj a užívání všech smyslů; řečových i jazykových dovedností a předmatematických představ; osvojení nových poznatků, schopností a dovedností adekvátně věku; posilování prosociálního chování a postojů ve vztahu k ostatním (v rodině, ve škole, v kolektivu apod.).
 • Skupinové aktivity pro děti především hry, které přirozeně rozvíjí psychické a fyzické schopnosti dětí, posilují pohybové dovednosti, manuální zručnost, jemnou motoriku, koncentraci, kooperaci, sílu, motoriku, obratnost, rychlost, zapojují krátkodobou i dlouhodobou paměť, konkrétní i abstraktní myšlení a učí dítě pochopit své limity, limity ostatních či skupinovou dynamiku a pracovat s ní. Jedná se o nabídnutí možnosti, jak aktivně trávit volný čas.
 • Dohled nad nejmenšími dětmi obsahem je spontánní hra, ale i cílený rozvoj dětí především formou naučných a didaktických her. Je využívána rodiči nejčastěji v době jejich konzultací, kde by byla přítomnost dítěte rušivým elementem ať už v azylovém domě či mimo něj.

Cílem aktivity je poskytnout dětem podporu k rozvoji emocionálních, sociálních a kognitivních dovedností (paměť, koncentrace, pozornost, řeč, myšlení, prostorová orientace atd.).

PEDAGOGICKÁ PODPORA PRO RODIČE

 • Individuální konzultace pro rodiče nejčastěji v oblasti péče o dítě, vnímání jeho potřeb, předškolní a školní přípravy, zdravého trávení volného času, správných výchovných postupů atd.
 • Skupinové aktivity pro rodiče – semináře Efektivního rodičovství – soustřeďují se na pochopení chování dětí, řešení problémů, budování sebedůvěry dítěte, komunikaci, rodinná pravidla, rodinné rady atd.
 • Skupinové aktivity pro děti a rodiče - sportovní, volnočasové, výtvarné a rukodělné.

Cílem je posilnit rodičovské kompetence, zefektivnit spolupráci rodič x dítě a posilnit dovednosti v roli rodiče a nabídnout možnosti adekvátního aktivního trávení volného času.

Harmonogram

06/2022 – 12/2022

Rozpočet projektu

 • osobní náklady 102 200 Kč Pracovní pozice: Další odborný pracovník - vzděláním pedagog, hrubá mzda včetně odvodů 292 Kč/hod, počet hodin podpory 350.

Hlasujte pro projekt

Rozvoj dětí a podpora rodičů v Azylovém domě Chrudim

8. místo
5,6 %

Bilance burzy

15 426 235 Kč celková hodnota darů

421 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie