Úvod Burza 2022 okres Pardubice 2022 Mezinárodní odborná konference na téma Východiska koordinované a komplexní péče o osoby se ZPM

Mezinárodní odborná konference na téma Východiska koordinované a komplexní péče o osoby se ZPM

Organizace: CEDR Pardubice o. p. s.

Problematika následné komplexní rehabilitace osob se ZPM není v ČR v oblasti sociálních služeb dobře pokryta ani na poli přímé péče, v oblasti odborné přípravy či co do dostupnosti kvalitních zdrojů a možnosti sdílení dobré praxe. Považujeme za nutné na tyto skutečnosti upozorňovat a obtíže oboru i cílové skupiny zviditelňovat. Smyslem projektu je uspořádat druhý ročník mezinárodní konference týkající se této problematiky. https://www.braininjurycon.com/cs/

Cíle projektu

Představit jednotlivé složky komplexní rehabilitace, které vytváří funkční celek, poukázat na význam a nenahraditelnost ale i nedostupnost komplexní rehabilitace v postakutní péči, přinést možnost navázání odborné spolupráce, zviditelnit problematiku ZPM nejen mezi oborníky a profesionály, rezonovat témata cílové skupiny o které se nemluví mezi komunálními a později pravomocnými složkami.

SMART cíle:

1. Poukázat na skupinu osob se specifickými potřebami, které není plošně v dostačující míře poskytována péče a podpora, jejíž závažné problémy společností prozatím nerezonují a nejsou proto natolik podporované jako např. problematika autistických dětí či „vozíčkářů“

2. Propojit profesionální zahraniční a české organizace / odborníky

3. Načerpat poznatky a příklady dobré praxe Jedná se o 2. ročník konference, dosažitelnost cíle je ověřena minulou zkušeností, přislíbenou participací odborného garanta (ERGO Aktiv o.p.s.) a zahraničních hostů. Informace o předchozím ročníku najdete na https://www.braininjurycon.com/cs/

Cílová skupina

 • Zdravotnictví

Cílovou skupinou projektu jsou dospělí lidé ve věku od 18 let po získaném poškození mozku - cévní mozková příhoda, kraniotraumata, nádorová onemocnění, intoxikace, stavy po zánětlivých a jiných onemocnění CNS. Jedná se o osoby, která jsou propuštěny do domácího ošetřování a péče ze zdravotnických a rehabilitačních zařízení nebo zařízení sociální péče. Část klientů se nachází v chronickém stavu – jsou delší dobu po získaném poškození mozku a jejich zdravotní a sociální obtíže jsou chronického rázu, vyžadující pravidelnou a dlouhodobou péči, druhá část klientů se nachází v akutní fázi nebo fázi blízké akutní fázi – jsou krátce po získaném poškození mozku, případně po propuštění z nemocnice čekají na nástup do rehabilitačního zařízení. Tyto osoby potřebují intenzivní komplexní terapii tak, aby u nich nedošlo k promeškání doby s vysokým potenciálem úspěšné rehabilitace nebo kompenzace následků získaného poškození mozku.

Klíčové aktivity

 • sestavení přípravného týmu, vytvoření harmonogramu, rozpočtu, zajištění financování
 • oslovení partnerů konference, vyjednání témat příspěvků, příprava programu, anotací
 • zajištění pronájmu prostor
 • zajištění technické a organizační stránky konference - tlumočení, moderátor, technik zajištující online platformu a připojení během konference, pro předtočené příspěvky videotechnika, kameraman
 • PR a propagace konference – výstavba a údržba webové stránky konference, tiskové zprávy do médií, zajištění záštity nad konferencí
 • vytvoření hodnotících a evaluačních nástrojů (anketa, dotazník, shrnutí výstupů)

Harmonogram

 • Červen - srpen 2022 přípravná fáze projektu (definování odborných témat a jejich garantů, vyhledávání vhodných prostor a spolupracujících organizací, mapování účasti ze strany mezinárodních účastníků, příprava webu)
 • Září – říjen 2022 realizace projektu (rozeslání pozvánek, stanovení programu a účinkujících, moderování, tlumočení, způsob online přenosu konference, samotné konání konference dne 25. 10. 2022 v den Světového dne mrtvice)

Rozpočet projektu

 • stream konference služba 30 000
 • simultánní tlumočení služba 16 000
 • webdesigner, webhosting služba 15 000
 • překlady textů na web, anotací, medailonků atd. služba 8 000
 • organizace konference služba 8 500
 • pronájem sálu služba 10 000
 • propagace, PR služba 6 000
 • moderování konference služba 12 000

CELKEM náklady konference 105 500

Hlasujte pro projekt

Mezinárodní odborná konference na téma Východiska koordinované a komplexní péče o osoby se ZPM

22. místo
0,2 %

Bilance burzy

14 340 235 Kč celková hodnota darů

403 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie