Úvod Burza 2022 okres Ústí nad Orlicí 2022 Psycholog v rodinném centru

Psycholog v rodinném centru

Organizace: Cesta pro rodinu, z.ú.

Setkávání s psychologem má být podporou pro rodiče, kteří se dostávají do nesnadných situací ve výchově dětí či ve vztazích. Především rodiče dětí, které mají specifické potřeby, se často mohou cítit nekompetentní pro zvládání výchovných požadavků, pochybují o svých schopnostech a vztahu k dítěti. Tento pocit může být podpořen nepochopením okolí, které nezná speciální potřeby jejich dítěte (např. Hyperaktivita, impulzivita u dětí s ADHD je považována za důsledek nevhodné výchovy).

Cíle projektu

Cílem je podpořit zhruba 25 žen v roli matek příp. mužů v roli otců formou psychologického individuálního poradenství a dvou uzavřených tematických svépomocných skupin pod vedením psychologa v Rodinném centru. Matky/otcové tak získají důležitou podporu v oblasti výchovy, vývoje a péče o dítě, sladění role matky/otce a manželky/manžela. Zjištění, že ostatní řeší podobné těžké situace s dětmi, přinese úlevný efekt a naději v řešení situace.
Součástí je i edukace rodičů, poskytování informací nejenom vedoucím skupiny/odborným pracovníkem, ale také ostatních členů skupiny. Cílem projektu je také formou individuálních setkání podpořit děti od 6 let, které se ocitnou v obtížné rodinné či sociální situaci. Pomoci jim zorientovat se v situaci, nalézt a podpořit jejich vnitřní zdroje ke zvládnutí jejich situace.
Jednalo by se především o děti rozcházejících se rodičů a děti se specifickými potřebami (děti s ADHD, úzkostné, emočně nestabilní apod.). Dalším přínosem je možnost interpersonálního učení ve skupině, možnost korektivní emoční zkušenosti (uvědomění si zažitých stereotypů, které nám mohou způsobovat obtíže). Dalším důležitým faktorem je rozvoj soc. dovedností, které následně rodič může využít v reálném prostředí, kde se často setkává s nepochopením pro specifika svého dítěte (bývá považováno za nevychované, „divné“, agresivní..). Důležitou součástí bude také prožitek toho, že jsem užitečný pro ostatní ze skupiny a důležité je také dovolit, aby oni mohli být důležití pro mě.

Cílová skupina

Děti a mládež
Maminky s dětmi

Projekt je určen rodičům, kteří potřebují podporu psychologa v nějaké těžké situaci nebo chtějí sdílet své zkušenosti a jsou otevřeni svými zkušenostmi pomoct i ostatním.
Projekt je určen dětem, které potřebují podporu v náročné rodinné či osobní situaci. Náročné situace vnáší také nespokojenost a konflikty do vztahů v rodině, ať již partnerských nebo rodičovských. Podpora pro rodiče by tedy současně mohla působit preventivně v oblasti rozpadu rodiny.

Klíčové aktivity

2 uzavřené tématické svépomocné skupiny - program a téma může být stanoveno dopředu, rodiče zde aktivně řeší své problémy ve skupině pod vedením odborného pracovníka. Ve skupině jsou probírána zvolená témata s cílem rozvíjet rodičovské kompetence a posilovat zdravé sebevědomí k výkonu rodičovské role, trpělivost, zájem o dítě a dovednosti k základní péči o dítě a získání znalostí o biologických a emočních potřebách dětí, psychomotorického vývoje dítěte, rozvoji schopností a dovedností dítěte. Důležité v každé skupině je sdílení zkušeností a spoluprožívání aktuálních situací.
Příklady možných témat pro první uzavřenou skupinu rodičů: Výchovné postupy, Specifika rodičovství, Komunikace s dětmi, Začlenění dětí, Emoce a sebeúcta rodičů dětí se specifickými potřebami.
Témata pro druhou uzavřenou skupinu rodičů - Jak zvládnout co nejlépe rozchod/rozvod rodičů a co je důležité v této době pro děti? Jaké jsou způsoby a možnosti péče o děti po rozchodu/rozvodu? Základní údaje o střídavé péči, její výhody a nevýhody pro děti. Jak střídavou péči zvládnout co nejlépe? Diskuze o tématu, příklady z praxe.
Rozsah: 90-120 min./jedno setkání + příprava; počet osob ve skupině – max. 8 osob na 1 odborného pracovníka. Počet setkání celkem 20. Odborný pracovník: Mgr. Kateřina Adamcová, psycholog - Univerzita Palackého Olomouc - Psychologie, jednooborové magisterské studium, Speciální pedagogika - bakalářské studium, 8 let pracovala jako vychovatelka v Dětském domově, nyní pracuje ve Středisku výchovné péče MIMOZA, absolvovala psychoterapeutický výcvik.
Individuální psychologické poradenství pro samoživitele/ky v omezeném počtu 5 setkání pro jednoho rodiče. Předpokládáme 50 hodinových konzultací.

Harmonogram

Individuální setkání bude probíhat během celého roku dle domluvy termínu. Společná setkání budou probíhat během celého roku mimo školeních prázdnin zhruba 2x měsíčně.

Rozpočet projektu

Osobní náklady – odměna psychologa 120h (10 h měsíčně) x 600Kč = 72 000Kč
Pomůcky pro práci psychologa 3000,-Kč
Náklady na provoz místnosti 5000,-Kč

Celkem 80 000,-Kč
Požadovaná částka 60 000,-Kč.

Hlasujte pro projekt

Psycholog v rodinném centru

5. místo
7,9 %

Bilance burzy

16 393 235 Kč celková hodnota darů

445 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie