Úvod Burza 2022 okres Ústí nad Orlicí 2022 Sám za sebe na pobytu

Sám za sebe na pobytu

Organizace: Rodinné Integrační centrum z. s.

Projekt je určen pro děti a dospívající s autismem, kteří mají potíže s navazováním vztahů s druhými lidmi. Často se špatně orientují v sociálních situacích a nedostatečné porozumění základním společenským pravidlům, je přivádí do potíží. Jejich chování pak může být označováno okolím jako drzé či nevychované. Díky nácvikům sociálních a komunikačních dovedností se mohou naučit dovednosti, které podpoří rozvoj sebedůvěry a emoční inteligence. Jejich zapojení do společnosti pak bude mnohem snazší.

Cíle projektu

Primárním cílem tohoto projektu je rozvoj sociálních a komunikačních dovedností u min. 16 dětí s poruchami autistického spektra ve věku od 10 – 18 let. Dílčím, sekundárním cílem je pak odlehčení rodinám s dětmi s PAS a poskytnutí volného prostoru, který mohou rodiče dětí s autismem využít k odpočinku, či trávení volného času s ostatními dětmi.

Cílová skupina

  • Děti a mládež
  • Handicapovaní

Projekt je určen pro děti a mládež s poruchami autistického spektra. Osoby s PAS mají často nejvýraznější deficit v oblasti sociálního chování a interakce. Mají problémy s navazováním přiměřených vztahů s druhými lidmi, objevuje se nedostatečné porozumění základním pravidlům v sociální interakci. Nerozumí neverbální komunikaci a prožívání emocí či pocitů bývá neadekvátní a „jiné“.

Klíčové aktivity

1) vytipování a oslovení klientů RIC – vychází se z cílů rodiny s dítětem uvedených v individuálních plánech.
2) Realizace čtyř pobytových akcí pro děti s PAS, zaměřených na nácviky sociálních a komunikačních dovedností. Tyto akce budou probíhat formou „pobytového výjezdu“ na 3 dny (2 noci). Program bude mít teoretickou a praktickou formu. Děti budou rozděleny do skupin tak, aby k sobě byly věkově i potřebou míry podpory co nejblíže a tvořily homogenní skupinu.
V jedné skupině budou min. 4 děti. V rámci projektu tak bude podpořeno min. 16 dětí s PAS.
3) Vyhodnocení projektu (závěrečná zpráva)

Harmonogram

Říjen – listopad 2022 rozeslání nabídky rodinám, vytipování místa pobytů, vytváření homogenních skupin
Prosinec 2022 – červen 2023 – realizace 4 pobytových výjezdů
Červenec 2023 – vyhodnocení pobytových výjezdů

Rozpočet projektu

osobní náklady

  • pracovník v sociálních službách (dohoda o provedení práce) - 130,- Kč/hod x 25 h (1 běh) x 4 běhy = 13.000 Kč:

Služby
ubytování

  • 1 běh/2 noci/2.000 Kč x 4 běhy = 8.000 Kč: 8000

Strava

  • 1 běh - strava 1 osoba/den/200 Kč x 8 osob x 2 dny = 3.200 Kč x 4 běhy = 12.800 Kč:

Celkem náklady 33.800,- Kč

Požadovaná finanční podpora 30.000,- Kč.

Hlasujte pro projekt

Sám za sebe na pobytu

16. místo
0,7 %

Bilance burzy

16 393 235 Kč celková hodnota darů

445 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie