Úvod Burza 2022 okres Ústí nad Orlicí 2022 Transformační průvodci

Transformační průvodci

Organizace: AKÁDA, z. ú.

Neziskovka AKÁDA se uchází o podporu pro projekt rozvoje 20-30 lídrů ve východních Čechách. Zajistí jim vzdělání v Akademii Libchavy zaměřené na vytvoření sítě Transformačních průvodců schopných pružně a zdola řešit problémy v regionu. Síť bude fungovat na principech autonomie a sebeřízení. Jako nový systém, existující paralelně ke stávajícím strukturám regionu, bude přinášet skutečné změny díky synergii expertízy jednotlivých členů a kompetencí, které získají společným prožitkovým vzděláváním.

Cíle projektu

Projekt je plánován na 5 let s plošným a dlouhodobým dopadem. Zúčastní se ho 20-30 vybraných účastníků, kteří projdou vzděláváním, zahrnujícím sebezkušenostní osobnostně rozvojové aktivity a individuální podporu formou koučování, mentorinku a supervize. Výsledkem bude změna postojů účastníků a nový typ myšlení potřebný pro systémové změny. Obsahem i formou bude výcvik vycházet z kompletního know-how lektorského týmu Akademie Libchavy, v současnosti jediné instituce v ČR, která takovýto typ vzdělávání nabízí. Projekt je díky tomu unikátní, přispívá ke změně zdola a flexibilně reaguje na konkrétní situace a potřeby v místě. Lektoři mají mezinárodní akreditací ICF a koučovací, mentorskou i
supervizní praxi. V průběhu výcviku vznikne síť místních lídrů, kteří budou mezioborově spolupracovat a dlouhodobě podporovat rozkvět regionu. Síť bude velmi pestrá z hlediska věku, profese, životních zkušeností i dovedností. Absolventi výcviku budou průběžně působit ve svém okolí, prohlubovat odpovědnost za místo, kde žijí, podporovat vzájemnou důvěru a respekt ve společnosti.

Cílová skupina

  • Místní aktivní lídři - hybatelé změn

Místní aktivní lídři - hybatelé změn, kteří jsou iniciátory a tahouny změn v regionu, jsou iniciativní a inspirují či vedou druhé. Často bývají přetížení a sami na sebe nemají čas. Díky projektu lépe pečují o své zdraví i o svou odolnost, společně nacházejí vlastní přístup k místním problémům/potřebám a příležitostem. Dokáží lépe pracovat se zdroji a s energií, poznají, co je zralé a co ještě potřebuje čas.

Klíčové aktivity

TVORBA SÍTĚ MÍSTNÍCH LÍDRŮ, HYBATELŮ ZMĚN:
Cílem aktivity je sestavit pestrou účastnickou skupinu 20 - 30ti místních lídrů, připravených vstoupit do projektu.
VZDĚLÁVÁNÍ HYBATELŮ ZMĚN:
Stěžejní aktivita projektu, cílem je transformace vztahů a přístupů místních lídrů prostřednictvím komplexního prožitkového vzdělávání. Vzdělávání má organický charakter, účastníci do něj přinášejí svá konkrétní témata a průběžně se učí (jako jednotlivci i jako síť).
ŠÍŘENÍ NABYTÝCH ZNALOSTÍ A ZKUŠENOSTÍ:
Účastníci projektu budou v průběhu projektu díky novým podnětům motivováni k zapojování se do veřejného dění s využitím nových poznatků. Každý účastník bude to, co se v projektu naučí, uvádět do života podle jeho možností, pracovního zařazení, členství v organizacích a také v souladu s vlastním naturelem.
Pro ilustraci přínosů projektu uvádíme možné příklady působení transformačních průvodců ve svém okolí:

  • Iniciují vznik anebo se aktivně zapojují se do skupin a iniciativ, řešících lokální problémy v místě, kde žijí.
  • Sdílí informace a příklady dobré praxe ve svém okolí (osobní setkání, sousedská setkání, diskuse apod.)
  • Vzájemně se síťují a propojují dříve izolované aktivity.
  • Působí jako “mírotvůrci”, zapojují se do řešení konfliktů ve svém okolí, facilitují a usnadňují komunikaci, pomáhají dosáhnout konsensu.

PRŮBĚŽNÉ VYHODNOCOVÁNÍ DOPADU:
V projektu průběžně vyhodnocujeme vzorce v proměně života účastníků se zaměřením na jejich schopnosti formovat vztahy v regionu a vytvářet nové přístupy k rozvoji výzev a řešení místních problémů díky metodologii "participatory narrative inquiry".
V projektu bude v intervalu 6 měsíců realizováno šetření metodologií "participatory narrative inquiry" prostřednictvím open-source softwaru společnosti Narrafirma. Tato metodologie je kombinací kvalitativního a kvantitativního výzkumu. Základní princip je opakovaný sběr příběhů od účastníků o vnímaných efektech procházení programem na jejich životy.

Harmonogram

Úvodní projektová aktivita Tvorba sítě místních lídrů, hybatelů změn, již probíhá.
Vzdělávání plánujeme zahájit v listopadu 2022. V prvním roce realizace (do listopadu 2023) plánujeme uspořádat celkem pět setkání, každé v délce 2,5 dne. Obdobně bude probíhat vzdělávání v dalších letech. Výcvik bude končit v roce 2027.
Vyhodnocování dopadu bude probíhat kontinuálně.
Šíření nabytých znalostí a zkušeností - aktivní vliv účastníků na dění v regionu - bude probíhat během realizace projektu.

Rozpočet projektu

Pro první rok realizace projektu potřebujeme 1 milion Kč . Počítáme s příjmy 750 000,- z kurzovného. Hledáme 250 000,-. Finance budou použity na koordinaci projektu, dále na průběžné vyhodnocování dopadu projektu metodou "participatory narrative inquiry" a jako stipendium pro lidi, kteří jsou a budou jako transformační průvodci výjimeční.

Podrobné členění na 1 rok:

  • osobní náklady 295.000,- (koordinace projektu, průběžné měření dopadu)

služby:

  • pronájem školících prostor 100.000,-
  • ubytování 190.000,
  • strava 165.000
  • lektoři 250.000

celkem 1 mil. Kč

Hlasujte pro projekt

Transformační průvodci

11. místo
3,4 %

Bilance burzy

16 393 235 Kč celková hodnota darů

445 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie