Úvod Minulé ročníky 2012 okres Pardubice

Burza filantropie - Pardubice 2012

 

400 000 Kč

celková hodnota darů

 

9

podpořených projektů

 

Tyfloservis, o. p. s. - krajské ambulantní středisko

Terénní služby Tyfloservisu, o.p.s. v Pardubickém kraji

Zajištění provozu terénních zdravotně edukačních služeb a služeb sociální rehabilitace Tyfloservisu v Pardubickém kraji v roce 2012 prostřednictvím zejména individuálních jednorázových či několikrát opakovaných konzultací poskytovaných přímo v místě bydliště klientů nebo prostřednictvím dlouhodobé spolupráce spojené s nácvikem dovedností směřující k překonání zrakového handicapu včetně obsluhy náročných kompenzačních pomůcek.

Dětský lesní klub Za bukem, o.s.

Dětský lesní klub Za bukem, o. s.

Dětský lesní klub Za bukem, o. s. vznikl v září 2011. Jako první na Pardubicku je klub inspirován konceptem lesních mateřských škol, jejichž program probíhá venku téměř za každého počasí. Pobyt v přírodě prokazatelně příznivě ovlivňuje psychickou i fyzickou odolnost dětí a zlepšuje jejich imunitu. Hry venku podporují rozvoj kreativity, fantazie, komunikačních schopností a přispívají ke komplexnímu rozvoji osobnosti.

Amalthea o. s.

STAŇTE SE PĚSTOUNY – DĚTI POTŘEBUJÍ VYRŮSTAT V RODINĚ!

Cílem projektu je vytvořit osvětové materiály (letáky, novinové články) ke kampani na získání nových pěstounů; oslovit širokou veřejnost a získat odezvu od min. 40 rodin; ze 40 rodin vybrat min. 10 rodin, se kterými proběhne 1. osobní schůzka; pomoci min. 5 rodinám podat žádost o zařazení do přípravy zájemců o pěstounskou péči.

Apolenka - Sdružení občanů pro pomoc zdravotně postiženým

RELAX PARK - rozšíření naučné stezky

Rozšíření aktivit stávající naučné stezky o RELAX PARK.

Centrum don bosco - Salesiánské středisko mládeže

NA CESTĚ DO ŽIVOTA – Doprovázení dětí z dětských domovů

Cílem projektu je doprovázení 1 mladého člověka opouštějícího zařízení ústavní výchovy a vstupujícího do samostatného života.

Oblastní charita Pardubice

Bezpečná půjčka

Cílem projektu je zabránit odebrání dětí od rodičů ze sociálních důvodů a předejít tak traumatizaci dětí a rodičů z důvodu vzájemného odloučení nebo umožnit dítěti návrat zpět do rodiny díky zabezpečení základních životních podmínek rodiny (bydlení, potraviny, ošacení).

Podpořené projekty - Divoká karta

Mama klub Chrudim

Kdo není vidět, jako by nebyl!

Cílem projektu je naučit pracovníky rodinného centra Mama klub Chrudim pracovat v oblasti PR, propagace a ICT (informační a komunikační technologie) a díky tomu lépe zviditelnit činnost rodinného centra a získat větší počet klientů i partnerů a tím zvýšit finanční stabilitu organizace.

Charita Přelouč

NOVÉ SVĚTLO V JAKUB KLUBU

Zlepšit podmínky pro NZDM Jakub klub kompletní výměnou osvětlení prostor Jakub klubu – staré osvětlení je nedostatečné pro aktivity dětí i seniorů

Boii o.s.

Lughnasad 2012

Cíle projektu jsou: Uskutečnění jednodenní neziskové kulturní akce pro veřejnost v Nasavrkách (termín 4. 8. 2012). Zapojení cca 40 dobrovolníků do organizace akce, žádných honorovaných zaměstnanců. Dosažení návštěvnosti kolem 4000 lidí.

Další přihlášené projekty

Česká abilympijská asociace, o. s.

Abilympiáda

Realizace národní abilympiády, která je soutěžní přehlídkou pracovních i volnočasových dovedností a schopností lidí se zdravotním postižením.

Divadlo Exil, o. s.

Bez šťávy

Cílem je přivézt do Pardubic skvělé české písničkáře a muzikanty, kteří se z nějakého důvodu v Pardubicích a okolí ještě neobjevili. Projekt Bez šťávy je pro každého, kdo hledá neobyčejný kulturní zážitek.

Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s.

Budoucnost bez dluhů

Hlavním cílem projektu Budoucnost bez dluhů je vytváření takových aktivit, které pomohou předcházet krizovým situacím, jež vznikají nadměrným zadlužením. Tam, kde již tyto situace nastaly, pomůžeme občanům, dostat se z pasti předluženosti a neschopnosti řešit vlastní závazky vůči věřitelům.

SKP-centrum, o. p. s.

Dětské centrum při Městském azylovém domě pro ženy

Cílem projektu je zajistit dětem ubytovaným v azylovém domě podnětné prostředí pro jejich další rozvoj, přípravu na školní docházku, mimoškolní aktivity, doučování, aktivity pro volný čas.

momo chrudim, o. p. s.

Duhová kavárna a chráněný obchod

Cílem projektu je zajštění 2-3 pracovních míst pro lidi se zdravotním znevýhodněním. Odbyt pro výrobky sociálně terapeutické dílny v kamenném i internetovém obchodu. Větší ekonomická samostatnost projektu – zvýšení tržeb kavárny i obchodu. Kontakt uživatelů sociálních služeb s veřejností prostřednictvím kavárny a seznamování veřejnosti se světem handicapovaných.

Sdružení pro ranou péči v Pardubicích

Mámo, táto, já si chci také hrát!

Cílem projektu je naplnění přirozené potřeby každého dítěte – tedy i dítěte s těžkým kombinovaným postižením. Každé dítě si chce hrát a přirozeně se rozvíjet a poznávat okolní svět. Rodiče dětí s těžkým kombinovaným postižením mají velmi ztíženou situaci a velmi omezené možnosti nabídnout svému handicapovanému dítěti odpovídající stimulační a didaktické pomůcky.

Svaz zdravotně postižených esperantisů

Mezinárodní kongres Svazu zdravotně postižených esperantistů na téma: Pomož, kde můžeš

Setkání členů a příznivců svazu z ČR s mezinárodní účastí v rekreačním středisku Štíří Důl. Cílem je předávání zkušeností, reakce na současné problémy formou odborných přednášek, další jazykové vzdělávání v esperantu.

Pardubický spolek historie železniční dopravy

Opravme unikátní technické památky

Záchrana a oprava jedinečných památek, který nemají zejména v Pardubickém kraji obdobu, renovace do vystavovatelného stavu a umístění ve venkovní expozici Musea Rosice n.L. Ve druhé linii předávání zkušeností „starých mistrů" mladým dobrovolníkům a spolupráce ziskového sektoru s neziskovým. Dílčím cílem celého projektu je tedy předávání zkušeností a pracovních postupů nové generaci.

Divadlo Exil, o. s.

Pět překážek

Cílem projektu je najít nové divadelní formy, zapojit aktivně veřejnost, především pak studenty Univerzity Pardubice. Nabídnout alternativní kulturní projekt, který ve městě neexistuje. Kterému nebudou pouze přihlížet, ale mají možnost se do něj zapojit v přátelském prostředí komorního divadla, kde se mohou cítit jako doma. Žádné obleky a opony. Divadlo jako živý organismus, ne jako zkostnatělá instituce.

SKP-centrum, o. p. s.

Počítače pro NDC

Cílem projektu je zakoupení 2 nových počítačů pro uživatele služeb NDC, které budou umístěny na kulturní místnost nízkoprahového denního centra.

Občanské sdružení Jana XXIII.

Počítače se nebojíme

Cílem projektu je zvýšení gramotnosti seniorů, rodičů na rodičovské dovolené, zaměstnanců firem, pomoci všem zájemcům nebát se počítače.

Fond Ohrožených dětí, pobočka Pardubice

Pomoc sociálně ohroženým dětem a rodinám v regionech Pardubice, Chrudim, Přelouč, Ústí nad Orlicí a Vysoké Mýto

Přínosem projektu je možnost materiální podpory rodin, které jsou ve finanční tísni. Za získané finance bychom rádi koupili potraviny, drogerii, úklidové prostředky, školní potřeby, obuv či oblečení a případně i přispěli na takové výdaje, které rodiče nejsou schopni hned sami uhradit, ale které jsou nutné, např. brýle pro děti, léky, úhrada nemocnice, nákup otopu atd. Rodiče dětí tak budou moci ušetřit na jiné výdaje, např. na bydlení.

SKP-Centrum, o. p. s.

Pracovní skupina nízkoprahových služeb Pardubického kraje – Pražec 08

Cíle projektu - Pořádat společné akce pro uživatele NZDM a TP. Zvýšit odbornost pracovníků v zařízeních pro děti a mládež. Realizovat pravidelná setkání skupiny – sdílet „dobrou praxi". Propagovat nízkoprahové služby v kraji.

LUNA, nadační fond pro zdravotně postižené

RekoPastviny

Touto akcí chceme opět alespoň malinko podpořit těžce zdravotně postižené a jejich ošetřovatele komplexní péčí v bezbariérovém penzionu na Pastvinách. Vybrány budou osoby sociálně vyloučené – nepracující z důvodu jejich postižení a onemocnění, děti onkologicky nemocné či s chronickým onemocněním žijící se samoživitelem nemajícím finance na jakoukoliv rekreaci.

Péče o duševní zdraví - středisko Výměník

ROBINSONOVA ZAHRADA: rozšíření služeb chráněné dílny Výměník

Zlepšit udržitelnost provozu kavárny – chráněné dílny prostřednictvím její modernizace a rozšíření služeb pro veřejnost.

Klub interaktivního domu o. p. s., pobočka Pardubice

Světlo mého života

Přínos tohoto programu je, že díky Světlu mého života se mohou nemocné děti i dospělí podívat na svět jinýma očima skrz čočku fotoaparátu, odreagovat se a předat svou zkušenost a svůj pocit z onoho období ostatním lidem v okolí.

Oblastní charita Pardubice - Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek

UŽ VÍM PROČ...

Projektem UŽ VÍM PROČ.. chceme dětem hravou formou se zapojením všech jejich smyslů přiblížit přírodní vědy (matematiku, fyziku, chemii). Trávením času s dětmi nad vědeckými pokusy jim chceme předat poselství, že věda může být i zábava. Lze tak již u předškolních dětí podpořit zájem o předměty studia, které na ZŠ patří mezi méně oblíbené.

Rodinné Integrační Centrum, o. s.

V začarovaném světě aneb chci ti rozumět!

Náš projekt nabízí pomoc a podporu rodinám s dětmi s poruchami autistického spektra (PAS) a kombinovanými vadami (KV) ve věku od 1 roku do 18 let prostřednictvím aktivizačních služeb, které jsou poskytovány přímo v rodině a jiném sociálním prostředí dítěte s PAS a KV (MŠ, ZŠ, stacionáře, speciální MŠ, speciální ZŠ apod.).

SKP-CENTRUM, o. p. s.

Vaříš, vařím, vaříme

Cílem projektu je rekonstrukce kuchyně, resp. zakoupení nové kuchyňské linky pro sociální službu Dům na půli cesty. Uživatelé služby využívají kuchyňskou linku k vaření nejen pro sebe, ale po vzájemné domluvě i pro ostatní uživatele.

SKP.centrum, o. p. s.

Výlety pro uživatele Domova Simeon

Projekt umožní málo nebo zcela nepohyblivým uživatelům možnost jet na výlet, např. na zámek. Tím se podaří získat klientům nové zážitky a obohatit tak jejich život.

Fokus Vysočina

Zajištění mobility pracovního týmu za účelem poskytování ambulantní i terénní formy služby sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním v okrese Hlinsko

Cílem je zakoupení auta potřebného k zajištění mobility pracovního týmu střediska Hlinsko.

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o. p. s.

Zaměstnávání osob s handicapem aneb „Ten umí to a ten zas tohle ..."

Umožnit během školního roku 2012/2013 minimálně 30 osobám se zdravotním postižením najít pracovní uplatnění ve třech nově vytvořených pracovních skupinách školy SVÍTÁNÍ. Tyto skupiny budou své služby bezplatně nabízet firmám a organizacím v rámci přípravy školy na sociální podnikání.

Médea - o. s. Hlinsko

Zdravá rodina - Zabránění sociální exkluze znevýhodněných rodin v Hlinsku

Občanské sdružení Médea – o.s. Hlinsko realizuje projekt Zdravá rodina pro 8 rodin ohrožených sociální exkluzí. Projekt bude trvat jeden rok a zaměřuje se na motivaci 8 konkrétních rodin (8 rodičů a 8 dětí) k zachování společného soužití prostřednictvím 16 pobytových výjezdových dnů s psychology a následnou péčí (4 dny) v rodišti. Projekt probíhá ve spolupráci s volnočasovým centrem POHODA v Hlinsku.

ZO ČSOP Klub ochránců SPR Habrov

ZELENÁ STEZKA

Zřízení pěti informačních panelů naučné stezky upozorňující veřejnost na přírodní zajímavosti, které mohou shlédnout v průběhu cesty 1,6 km. Zvýšení povědomí veřejnosti dané lokality obklopené městskou zástavbou.

Bilance burzy

10 816 640 Kč celková hodnota darů

319 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie