Úvod Minulé ročníky 2016 okres Svitavy Já chci také lyžovat aneb lyžování pro děti s handicapem

Já chci také lyžovat aneb lyžování pro děti s handicapem

Organizace: Středisko rané péče v Pardubicích o. p. s.

Cílem projektu je umožnit dětem s handicapem trávit, společně s dalšími členy rodiny, aktivně volný čas. V zimní sezóně 2015-2016 SRP zrealizovalo 3 lyžařské výcviky pro 22 dětí s handicapem. Odezva byla ohromná a výsledkem je zájem dalších rodin o účast na lyžařských výcvicích. Do projektu budou přednostně zařazeny děti bez zkušenosti s lyžováním. Děti se závažným tělesným handicapem budou lyžovat na monoski či biski, ostatní děti na lyžích pod vedením zkušených instruktorů.

Cíle projektu

Každé dítě, tedy i dítě s handicapem, má nárok prožívat volný čas dle svých představ: chce-li lyžovat, proč mu to neumožnit. Proto chce SRP uspořádat další lyžařské výcviky, kdy se rodiny s dětmi s handicapem seznámí s možnostmi lyžování: s dopomocí, na monoski či biski.
Smysl projektu nejlépe vystihují slova rodičů z předchozích lyžařských výcviků:"Máme dítě s dětskou mozkovou obrnou a donedávna jsme netušili, že si může zalyžovat celá naše rodina. Syn si přivezl z výcviku diplom Za zdolání zasněžených kopců a skvělý pocit, že to zvládl. Měl možnost vyzkoušet si nácvik jízdy na lyžích, ale i na monoski. A my jsme mohli zapomenout na větu: Tohle nemůžeš, máš nemocné nožičky. Radost ze společného zážitku jsme měli všichni." Další z rodičů prozradil, že nemohl jít ani lyžovat. S dojetím stál pod sjezdovkou a sledoval, jak ji jeho syn s tělesným postižením sjíždí. Pro děti s tělesným handicapem je určeno lyžování na monoski, což je lyžařská pomůcka, která se skládá ze speciální sedačky,
která je upevněna ke speciální lyži. Jízdu na monoski handicapovaná lyžaři ovládají tzv. stabilizátory. Děti se závažným tělesným handicapem mohou sjíždět sjezdovky s pomocí asistenta na biski. Pozici asistenta po zácviku mohou převzít od zkušených instruktorů lyžování rodiče dětí. Cílem projektu je v rámci 3 lyžařských jednodenních výcviků naučit 10-25 rodin s dětmi s handicapem z Pardubického kraje trávit společně volný čas na lyžařských svazích.

Cílová skupina

  • Handicapovaní
  • Rodiny s dětmi s handicapem z Pardubického kraje

Rodiny s dětmi s handicapem (dětskou mozkovou obrnou, Downovým syndromem, nedonošeností, opožděným psychomotorickým vývojem, poruchou autistického spektra atd.) z Pardubického kraje.
Tyto rodiny jsou často dlouhodobě vystavovány fyzické, psychické i finanční zátěži a jsou ohroženy sociální izolací.

 

Klíčové aktivity

1. Oslovení a nasmlouvání realizátora akce, který zajistí zázemí, zkušené instruktory lyžování i potřebné pomůcky pro lyžování dětí s handicapem (zejména monoski a biski)
2. Vyhlášení 3 termínů lyžařských výcviků, evidence přihlášených zájemců (rodin dětí s handicapem)
3. Organizace, koordinace a realizace 3 jednodenních lyžařských výcviků
4. Publicita a vyhodnocení akce

Harmonogram

Listopad 2016:

  • zajištění realizátora akce
  • vyhlášení termínů lyžařských výcviků, evidence přihlášených zájemců

Prosinec 2016 - únor 2017 (dle počasí):

  • realizace 3 jednodenních lyžařských výcviků
  • publicita

Následně po realizaci 3 lyžařských výcviků (nejpozději v březnu 2017) - vyhodnocení akce

Rozpočet projektu

  • Osobní náklady: DPP pro řešitele-koordinátora projektu: 8 000 Kč
  • Provozní náklady: ostatní služby: 30 000 Kč platba za zajištění 3 lyžařských výcviků včetně zajištění zázemí, lyžařských instruktorů a lyžařských pomůcek (zejména monoski a biski)
    ROZPOČET PROJEKTU CELKEM: 38 000 Kč

Hlasujte pro projekt

Já chci také lyžovat aneb lyžování pro děti s handicapem III.

2. místo
21,6 %

Bilance burzy

16 393 235 Kč celková hodnota darů

445 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie