Úvod Burza filantropie okres Benešov 2017 Vybavení odborné učebny pro projektové vyučování Montessori pomůckami

Vybavení odborné učebny pro projektové vyučování Montessori pomůckami

V rámci rekonstrukce prostor ZŠ Sídliště pro Montessori oddělení bude vybudována učebna pro projektové vyučování s několika tematickými pracovišti. Vznikne i konstrukční koutek pro praktickou aplikaci poznatků z matematiky a geometrie při plánování a realizaci jednoduchých konstrukcí. Ten bude vybaven Montessori pomůckami, které dětem umožní prakticky vyzkoušet matematické jevy, naplánovat jednoduché stavby a pomocí dětského nářadí i realizovat výrobu.

Montessori Vlašim z.s.

Spolek Montessori Vlašim spojuje rodiče a pedagogy, kteří hledají kvalitní a efektivní způsob vzdělávání dětí a trávení volného času a kteří chtějí stále pracovat na rozvoji svých rodičovských a pedagogických dovedností. Jako cestu jsme zvolili Montessori pedagogiku, jejíž podpora a rozvoj ve Vlašimi je hlavním posláním spolku. Provozujeme Rodinné centrum, Vzdělávací centrum, jesle, Montessori školičku a spolky rodičů při MŠ Vorlina a ZŠ Sídliště- Montessori oddělení, které finančně podporujeme.

CÍL PROJEKTU

Cílem projektu je do září 2017 pořídit 15 ks vzdělávacích pomůcek pro děti od dodavatelů, jejichž produkty se našim pedagogům při výuce osvědčily a které běžně používají i další Montessori školy v republice.

V souladu s Montessori pedagogikou („od uchopení k pochopení“) chceme prostor vybavit dostatečným množstvím názorných pomůcek, které umožní učivo předvést, prožít a pochopit.

JAKÝ JE PŘÍNOS PROJEKTU PRO VAŠI ORGANIZACI

Zefektivnění výuky pro 79 dětí, zvýšení kvality pracovního prostředí pro 3 učitele a 3 asistenty pedagoga.

Pro náš spolek to představuje možnost rozšířit nabídku volnočasových aktivit i o nabídku kroužku pro kutily, dále bude možné jej využít při některých setkáních kroužku Věda a hra.

Cílová skupina projektu  

 • děti do 15 let
 • osoby ve školství

 JAKÉ JSOU PŘÍNOSY PROJEKTU PRO CÍLOVOU SKUPINU?

Cílovou skupinou projektu jsou žáci prvního stupně ZŠ Sídliště, Montessori oddělení. V letošním školním roce je to 62 dětí, od září předpokládáme nárůst o dalších 17 prvňáčků, celkem tedy 79 dětí.

Pomůcky však budou moci využít i pedagogové a žáci kmenové školy ze tříd s klasickým vyučováním, těch je každoročně cca 500.

KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU

 • KA1 – oslovení dodavatelů, s jejichž produkty máme pozitivní zkušenost, a výběr nejvýhodnější nabídky
 • KA2 – nákup pomůcek
 • KA3 – použití ve výuce

Výstupem bude zlepšení materiálního prostředí pro výuku a tím zvýšení kvality výukového procesu dětí. Pomůcky budou dostupné v odborné učebně, děti je budou ve výuce běžně používat. 

Cílem Montessori pedagogiky je vychovávat svobodné, zodpovědné a samostatné osobnosti, které umí řešit problémy, vzájemně si naslouchat, chránit naši planetu, rozumět okolnímu světu i vesmíru v jeho celistvosti. Tento přístup vede děti k tomu, aby byly upřímné, trpělivé, tolerantní, zodpovědné a dokončovaly svou práci, ale zároveň se nebály mít a říct svůj názor.

Jedním z pilířů Montessori pedagogiky je i připravené, motivující a podnětné prostředí, které láká k učení a realizaci. Součástí tříd jsou proto názorné didaktické pomůcky, které pomáhají dětem poznávat a uchopovat svět a zároveň je podporují v samostatnosti.

Příprava prostředí je zásadní vklad průvodce (pedagoga/rodiče) do vzdělávání dítěte. V Montessori je to dítě, kdo si vybírá, co se bude učit a vybírá právě z nabídky, kterou připraví dospělí.

Připravené prostředí je organizovaný prostor, kde jsou připraveny skupiny důmyslných pomůcek a činností odpovídajících potřebám dítěte. V ideálním případě tu tedy každé dítě narazí na nabídku toho, co ho právě zajímá.

Připravené prostředí má zároveň jasný řád a pravidla. To zajišťuje jeho bezproblémový chod a svobodu a bezpečí všech dětí.

 Výstupem projektu je tedy rozšíření nabídky činností pro děti a tím větší „připravenost prostředí“.

HARMONOGRAM REALIZACE PROJEKTU

6 - 7/2017 – oslovení dodavatelů, nákup pomůcek

8/2017 – dodání pomůcek do zrekonstruovaných prostor

Od 9/2017 – použití ve výuce

ROZPOČET PROJEKTU

Nákup zařízení a vybavení:

Název*Počet kusů*Cena

 • Stojan pro měření výšky*1*1378
 • Žluté destičky pro výpočet obsahu*1*4468
 • Krychle pro výpočet druhé mocniny*1*3161
 • Krychle pro výpočet třetí mocniny*1*14210
 • Aritmetická trinomická krychle*1*5571
 • Geometrický konstrukční materiál*1*8293
 • Pracovní deska ke geometrickému konstrukčnímu materiálu*1*2727
 • Vepsané a soustředěné plastové tvary*1*1378
 • Dětské nářadí - sada*1*10014
 • Prostorové stavby*1*3039
 • Prostorové stavby – dopl.*1*427
 • Elektrické obvody*1*1673
 • Mechanická stavebnice - stroje*1*1039
 • Malý architekt*1*499
 • Vario Box - stavebnice*1*2300

Celkem 60 177 Kč

 

Hlasujte pro projekt

VYBAVENÍ ODBORNÉ UČEBNY PRO PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ MONTESSORI POMŮCKAMI

3. místo
17,1 %

Bilance burzy

548 700 Kč celková hodnota darů

11 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

 

 

Partneři Burzy filantropie