Úvod Minulé ročníky Burza filantropie Benešov 2016 Škola pro demokracii

Škola pro demokracii

Organizace: CEDU - Centrum pro demokratické učení, o. p. s.

Chcete, aby děti ve škole režírovali vlastní projekty, kterými ovlivňují dění ve škole a cítí se v ní proto jako doma? Cílem projektu je motivovat školy ve Stč. kraji, aby ukazovali dětem, jak přijímat odpovědnost a stát se opravdovými občany. 15 škol se stane součástí již existující sítě Škola pro demokracii a absolvuje vzdělávací konferenci, kde její zástupci získají základní dovednosti pro zapojování dětí do dění ve škole. Konference proběhne v Benešově (ev. na partnerské škole ve Voticích).

Cíle projektu

Smysl projektu: Smyslem je podpořit školy a žáky ze Středočeského kraje v aktivním a odpovědném životě, díky čemuž se naše společnost stává zralejší.
Hlavní cíl: Vybavit do konce června 15 škol ve Středočeském kraji základními dovednostmi, díky kterým budou schopny vést funkční žákovskou samosprávu na své škole.
Dílčí cíle:
1)Do konce května rozšířit síť Škol pro demokracii o 15 škol ze Středočeského kraje.
2)Do poloviny června uspořádat vzdělávací konferenci pro 15 škol.
3)Informovat veřejnost do konce června prostřednictvím 3 článků v lokálních médiích o stavu demokratického vzdělávání a jeho podpoře ve Středočeském kraji.

Cílová skupina

  • Děti a mládež
  • Pedagogové

Klíčové aktivity

Celorepublikově podporujeme školy, které usilují o rozvíjení odpovědnosti svých žáků – děti se zde zajímají o dění kolem sebe a samostatnými projekty proměňují prostředí školy i obce k lepšímu, a to zejména formou vzdělávání pedagogů, kteří následně takto pracují s žáky z celé školy. Aktivní školy propojujeme v prestižní síti „Škola pro demokracii,“ kde se mohou vzájemně inspirovat i po skončení našich seminářů.
1) Zapojení 15 škol z okresu Benešov a okolních okresů do prestižní sítě škol „Škola pro demokracii“: V síti škol najdou učitelé vzdělávací podporu i možnost vstoupit do kontaktu s aktivními školami ve svém okolí i inspiraci. Zapojené školy se mohou účastnit atraktivního setkání v Senátu PČR, které každoročně organizujeme. Zaměříme na etablování sítě v okresu Benešov a přilehlých okresech, formou přímého kontaktu s místními školami. Mapa škol je k dispozici na www.skolaprodemokracii.cz.
2) Vzdělávací konference pro 15 škol zaměřená na předávání dovedností, díky kterým budou učitelé schopni vést své žáky k samostatnosti a odpovědnosti: V květnu uskutečníme v Benešově vzdělávací konferenci pro pedagogy zaměřenou na rozvíjení odpovědného a proaktivního přístupu žáků ke svému okolí i k sobě samotným. Konference bude zaměřena na předávání efektivních metod práce, trénink dovedností, i krátkou supervizi a sdílení zkušeností. Během 8 hodin učitelé pochopí základní principy práce, ale metody i si je vyzkouší v praxi, zaměříme se také na řešení aktuálních problémů z jejich praxe.
3) 3 články v regionálním tisku o zkušenostech místních škol s rozvojem samostatnosti a odpovědnosti žáků: Každá škola usiluje o rozvoj odpovědnosti dětí. Naše devítileté zkušenosti se školami z celé ČR ukazují, že jen málokterá škola tak činí efektivně. Prostřednictvím regionálního tisku budeme informovat o efektivních možnostech rozvoje proaktivního odpovědného přístupu dětí ke světu a popíšeme příklady dobré praxe benešovských a dalších zapojených škol.

Harmonogram

Začátek projektu: 1. dubna 2016 Konec projektu: 30. června 2016
DUBEN AŽ ČERVEN Od začátku projektu budeme aktivně oslovovat školy s nabídkou zapojení do prestižní sítě „Škola pro demokracii“, a to formou přímého kontaktu s řediteli, učiteli občanské výchovy a koordinátory žákovských parlamentů.
ČERVEN V první polovině června se uskuteční vzdělávací konference pro 15 pedagogů. V druhé polovině června budou publikovány 3 články v regionálním tisku.

Rozpočet projektu

1.Oslovení škol a pozvánky na seminář (příprava konference, zvaní do sítě 300 škol) 10.000 Kč - osobní náklady
2.Příprava semináře (zajištění souvisejících služeb, práce s účastníky) 10.000 Kč - osobní náklady
3.Lektoři semináře (2 lektoři, provázející konferencí) 10.000 Kč - osobní náklady
4.Pronájem místnosti na konferenci 2.000 Kč - služby
5.Vybavení konferenční místnosti (ozvučení, projektor, flipchart), (1 den) 1.000 Kč - služby
6.Metodické materiály pro účastníky (publikace pro 15 osob á 700 Kč) 10.500 Kč - služby
7.Publicita projektu (příprava výstupů a jejich zveřejnění) 5.000 Kč - služby
8.Občerstvení (15 osob á 100 Kč) 1.500 Kč - služby
Celkem činí náklady projektu 50.000 Kč

Hlasujte pro projekt

Škola pro demokracii

2. místo
27,6 %

Bilance burzy

548 700 Kč celková hodnota darů

11 podpořených projektů

Burzu filantropie pořádá

KONEP

 

 

Partneři Burzy filantropie