Úvod Burza 2017 Projekty BF Jihlava 2017 Pomoc a podpora dětem v ohrožení

Pomoc a podpora dětem v ohrožení

Organizace: Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s.

Prostřednictvím projektu chceme zvýšit šance na šťastné dětství u ohrožených dětí a rodin. Připravíme a rozšíříme informační materiály pro děti, rodiče a školy, abychom zajistili včasnou, citlivou a účinnou pomoc a podporu tam, kde je to potřebné a kde tomu tak není. Současně nabídneme odbornou pomoc v krizovém centru. Usilujeme o to, aby se k dětem dostala patřičná pomoc a podpora dříve, než negativní dopady na jejich další vývoj budou jen těžko odstranitelné, ne-li nevratné.

cíle projektu

Cílem projektu je během roku 2017 prostřednictvím účinné kampaně nabídnout péči a
podporu ohroženým dětem a rodičům v jihlavském regionu. Kampaň bude zaměřena na děti,
rodiče a osoby v blízkosti dětí, aby dokázali rozeznat dítě v ohrožení a nabídli mu
prostřednictvím služeb krizového centra pomoc. Projekt počítá s oslovením min. 70 školských
zařízení (ZŠ, MŠ, SŠ) v Jihlavě a okolí, min. 50.000 osob využívajících veřejnou dopravu (30
autobusů, 30 trolejbusů všude 2 plakáty po dobu 2 měsíců). 26 pediatrů + další zdrav.
zařízení, a mnoho další zainteresovaných osob. Smyslem projektu je prevence poškození
zdravého vývoje dětí. Do Krizového centra přicházejí děti, které žijí v ohrožující situaci i
několik let. Čím déle dítě v takové situaci je, tím závažnější následky to má na jeho další
vývoj a budoucnost. Není ojedinělé, že se na Krizové centrum obrací dítě, se sebevražednými
myšlenkami. V případě, že dětem není poskytnuta pomoc a odborná péče, má prožité trauma
v dětství za následek např.: rizikové využívání volného času (experimentace s drogami,
trestná činnost, vandalství), nejrůznější psychické obtíže (úzkosti, fobie, noční můry, deprese,
poruchy příjmu potravy), sebepoškozování, vytvoření si pokřivených životních hodnot a
návyků, vytvoření si negativních vzorců chování, pokřiveného sebeobrazu i pokřiveného
obrazu o fungování světa. U dětí žijící v ohrožených rodinách hrozí odebrání dítěte. Odborný
tým Krizového centra umí problémy dětí i jejich rodin účinně řešit.

cílová skupina

 
Děti a mládež: primární cílovou skupinou jsou děti a mládež od 0 do 18ti let věku, kteří se
nachází v ohrožující či potencionálně ohrožující situaci. Díky informacím interpretovaným s
ohledem na věk dětí chceme zajistit, aby se k dětem dostala nabídka správné pomoci a
podpory co nejdříve. Aby neprožily dětství plné smutku, bezmoci, konfliktů a útrap a jednou
se ke svým dětem nechovali stejně, protože to jinak prostě neumí.
 
Rodiny s dětmi: projekt je zaměřen nejen na samotné děti, ale i na jejich blízké okolí,
zejména rodiče či jiné vychovatele; oni jsou ti, kteří tvoří životní podmínky dítěte a mají
přímý vliv na kvalitu jejich života. Problémy většinou nejsou v samotných dětech, ale v lidech
a prostředí kolem nich.
 
Osoby v krizi: je-li ohrožena rodina, je vždy ohroženo i dítě; všichni se pak nacházejí v krizové
situaci,
 
Školská a zdravotnická zařízení: učitelé nebo zdravotničtí pracovníci mohou být první z těch,
kteří zachytí, že s dítětem není něco v pořádku, cílem projektu je nejen prostřednictvím
informací zvýšit jejich „citlivost“ pro zachycení takových signálů, ale také dát základní návod
na to, jak s těmito signály dále pracovat.
 
Veřejnost: ostatní lidé, kteří se pohybují v blízkosti dětí – sousedé, přátelé rodiny, vedoucí
zájmových kroužků atd.

klíčové aktivity

Přípravná fáze: vytvoření informačních materiálů, brožur a plakátů pro • různé cílové skupiny
(dítě, rodiče, škola/zdrav. zařízení aj.) • různé životní situace (rozvod, vztahy, (ne)lásky,
šikana, týrání, zneužívání, sebepoškozování atd.)
 
Realizační fáze: • osobní prezentace a distribuce infomateriálů cílové skupiny kampaně:
základní školy, zájmové kluby, dětští lékaři a oddělení, Orgán sociálně právní ochrany dětí
atd. vše v Jihlavě a okolí; • distribuce plakátů do míst, kde předpokládáme přítomnost cílové
skupiny: dopravní prostředky, veřejně přístupná místa.
 
Závěrečná fáze: vyhodnocení projektu, zpětnovazebné oslovení spolupracujících osob

harmonogram

• červen – září 2017 příprava textové části informačních materiálů; • říjen 2017 – grafické
zpracování a tisk; • listopad – prosinec 2017 osobní prezentace projektu; distribuce
informačních materiálů, výlepy;

rozpočet

Viz samostatná příloha

Hlasujte pro projekt

Pomoc a podpora dětem v ohrožení

7. místo
3,5 %

Burzu filantropie pořádá

KONEP

 

Donátoři Burzy filantropie