Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Dobrý rozchod … Mediace se zapojením dětí a dětská podpůrná skupina

9. místo ( 2 %)

Zapojení dětí do mediace je cesta, jak jim pomoci lépe zvládnout rozchod rodičů a zmírnit negativní dopady obtížného období. Děti zažívající rodičovský konflikt zůstávají často se svým trápením, bezmocí a pocity viny samy. Navazující podpůrná skupina dětem nabízí společný prostor s vrstevníky, kteří prožívají něco podobného. Obě aktivity umožní dětem vyjádřit se k tomu, co prožívají, co potřebují a jak situaci v rodině rozumí. To přispívá k udržení/obnovení dobrých vztahů dítěte s oběma rodiči

Amalthea z.s.

Cíle projektu

Cíle:
- Podpora rodin v hledání optimálního řešení pro dítě.
- Uplatnění participačních práv dětí a jejich zapojení do rozhodování.
Mediace je způsob řešení rodinných sporů mimosoudní cestou s pomocí prostředníka – mediátora. Je to neformální, dobrovolná možnost, jak spolu mohou lidé v konfliktní situaci komunikovat – říci, co potřebují, slyšet druhého, co říká, a porozumět své situaci.
Mediace je nejvíce využívána k řešení sporů mezi rodiči v době před rozvodem, během něj a po něm. Rodiče potřebují vyřešit témata jako pravidla výchovy dětí, bydlení po rozchodu, jak budou probíhat kontakty s druhým rodičem, výživné apod. Od roku 2020 do mediace systematicky zapojujeme i děti. Podporujeme je tak v uplatnění jejich práv na vyjádření a na informace v záležitostech, které se jich týkají. Děti tím získávají větší pocit autonomie a kontroly nad svým životem.
Dětská skupina
Dětem ve věku 6-12 let, které zažívají nebo v minulosti zažily rozpad rodiny, nabízíme účast v dětské doprovázející skupině, která jim pomáhá se v situaci zorientovat a lépe ji přijmout. Je to místo, kde mohou sdílet své pocity, obavy, zkušenosti a přání. Využíváme různé techniky a pomůcky, které dětem umožňují zpracovat náročná témata formou hry. Děti se mohou do aktivit zapojit, nebo jen pozorovat. Důležité je, aby se každé dítě ve skupině cítilo dobře, dostalo se mu podpory a pocitu bezpečí. Kromě prožitkových prvků mohou děti navázat nová přátelství. Zjistí, že i někdo jiný může prožívat něco podobného.

Cílová skupina

  • Děti a mládež
  • Jiné (uveďte níže)

Rodiny s dětmi ve všech stádiích rozpadu vztahu. Služby nabízíme rodinám s nižšími příjmy, které si nemohou dovolit komerční úhradu mediace.
- Rodiče, kteří jsou před rozvodem/rozchodem, probíhají soudní řízení, či se rozešli již v minulosti a nyní v jejich vztahu něco nefunguje – s ohledem na dítě.
- Děti negativně ovlivněné rozchodem rodičů.
Video k Dobrému rozchodu https://www.youtube.com/watch?v=XfOhCiAMZFU

Klíčové aktivity

1. Zapojení dětí do mediace - Děti starší 6 let (školní děti jsou schopné vyjádřit se a zároveň zvládnou být po dobu rozhovoru odděleni od rodiče) zapojíme do mediace. Důležitá je i příprava rodičů, kteří před mediací absolvují každý zvlášť tzv. předmediační setkání se sociálním pracovníkem. Následuje rozhovor s dítětem, který provede speciálně proškolený pracovník. Cílem setkání je zjištění jeho pohledu na rodinnou situaci, zjištění obav, přání a navrhovaných změn, které by dítě v rámci rodiny uvítalo. Dítěti je představena mediace a nabídnuta přímá účast v mediaci. Dítěti je nabídnuta možnost rodičům do mediace poslat vzkaz. Pokud pracovník, který vedl rozhovor s dítětem, vyhodnotí, že dítě má v důsledku komplikovaného rozchodu rodičů psychické obtíže, nabídne mu (resp. jeho rodičům) následnou péči – terapii. Po přípravných rozhovorech s rodiči a dítětem probíhá vlastní mediace.
2. Dětská skupina a individuální následná péče - Rodinám chceme nabídnout podpůrnou skupinu pro děti ve věku 6 -12 let, které zažívají nebo zažily rozchod rodičů. Cílem je umožnit dětem sdílení ve skupině vrstevníků, vyznat se v nové situaci a pomoci jim náročné období lépe zvládnout. Ve skupině mohou děti hravou formou a v bezpečném prostředí sdílet své pocity, obavy, zkušenosti a přání. Mají možnost poznat, že nejsou samy, kdo prožívá něco podobného. Skupina je pro 5-12 dětí. Jde o 10 tematických setkání po 90 min. Skupinu vedou 2 pracovníci s dostatkem zkušeností. Na část setkání je zapojen externí dramaterapeut. Při práci se skupinou využijeme terapeutické pomůcky (pískoviště, hračky, karty, pracovní listy apod.).
Pokud má dítě má v důsledku komplikovaného rozchodu rodičů psychické obtíže, nabízíme návaznou péči - poradenství pro dítě (několik setkání, které vede sociální pracovník). Společně se věnují aktuální situaci v rodině a prožívání dítěte. Dětem s většími obtížemi je nabídnuta terapeutická péče. U všech aktivit je vždy nutný souhlas obou rodičů.

Harmonogram

červenec 2023 - červen 2024

Rozpočet

Osobní náklady pracovníků projektu (4 mediátoři, 2 sociální pracovníci, 1 dramaterapeut) – 44 000 Kč
Materiální náklady (didaktické a výtvarné potřeby pro děti, letáky a ostatní materiál – úklid., hyg. a dezinf. prostředky, kanc. potřeby, pohonné hmoty aj.) – 2 500 Kč
Drobné občerstvení na mediace a mediační skupiny pro děti – 2 000 Kč
Cestovné zaměstnanců na mediační jednání – 3 000 Kč
Supervize pracovníků – 9 000 Kč
Audit (povinný - z důvodu kofinancování z dotace MPSV) – 11 500 Kč
Ostatní služby a energie (nájemné a služby spojené s nájmem, telefony, internet, poštovné, softwarové služby, grafik, pojištění aj.) – 3 000 Kč

Předpokládané celkové náklady projektu jsou 641 000 Kč.

Požadavek od donátorů Burzy filantropie

75.000 kč

Hlavní partneři Burzy filantropie

více

Web burzafilantropie.cz vznikl díky unikátní spolupráci Koalice nevládek Pardubicka, z.s. (KONEP) a Pardubického kraje a za finančního příspěvku realizátorů Burzy filantropie ve Zlínském kraji (Poradenské a krizové centrum) a Královehradeckém kraji (Krajský úřad Královehradeckého kraje).