Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Podpora samostatného života III

18. místo ( 2 %)

Projekt je zaměřen na život, který na děti čeká, až opustí pěstounskou rodinu. Jedná se o podporu samostatnosti, kdy si děti mohou zažít, jaké to je vařit, starat se o sebe i o ostatní. Cílem je ukázat, jak pečovat o domácnost, jak pracovat s jasnou finanční částkou, jak plánovat. V rámci přípravy budou mít děti možnost služeb kariérového poradce, psychologa i podpůrného pracovníka. S projektem chceme pokračovat do konce roku, kdy budou moct děti navštěvovat muzikoterapii nebo psychologa.

Vesta Pardubice z.s.

Cíle projektu

S – Zvýšení úrovně samostatnosti dětí a také zvýšení jejich povědomí o možných rizicích (drogová závislost, dluhová past) které přináší nedostatečná příprava na samostatný život. Cílem je také realizace komunitního setkání dětí, které tak dostanou prostor pro sdílení svých životních příběhů pod vedením zkušených vedoucích skupiny a zároveň je také cílem možnost poskytnout dětem terapeutické účinky hudby (relaxace, možnost vybít svou agresi a naučit se s ní pracovat) v rámci muzikoterapie. V rámci psychologického poradenství mají účastníci projektu možnost konzultovat psychické obtíže spojené s dospíváním a osamostatňováním.
M – Akce je určená pro 15 dětí od 12 do 17 let, které žijí v pěstounskou rodinách. Zpětná vazba od cílové skupiny bude zjišťována pomocí rozhovoru v rámci víkendu a následně během další spolupráce (s dětmi jsme v kontaktu celoročně).
A – Tuto akci jsme již zorganizovali pětkrát, obdobné víkendy pořádáme i pro mladší děti. A vždy se těší velkému zájmu. Máme tedy již zkušenost s pořádáním takové akce a jsme schopni ji znovu uspořádat. Samotné víkendy chceme obohatit intenzivnější spoluprací s dětmi během roku.
R–V současné době jsou naplánovány dva víkendy na září 2023. Následně s dětmi bude pracovat kariérní poradkyně, psycholog a muzikoterapeut až do konce roku 2023.
T – Víkendy se bude pořádat v září 2023 v chatě Antonín v Rostejně a v Trpišově. Ostatní aktivity proběhnou v prostorách kanceláře.

Cílová skupina

  • Děti a mládež
  • Jiné (uveďte níže)

Cílovou skupinou projektu jsou děti ve věku 12–17 let, které vyrůstají v pěstounské péči. Děti jsou do náhradní rodinné péče svěřovány na základě rozhodnutí soudu poté, co zcela selže jejich původní rodina, většina jich má za sebou několik výchovných prostředí, kdy často byly nejdříve umístěny do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ev. jiných forem ústavní výchovy. Procházely si tak opakovanými ztrátami pečujících osob, v pěstounské rodině tak zakotví a snaží se, každý po svém, bojovat s nepřízní svého osudu. Často se jedná o děti, které mají významné psychické poruchy, jsou ztíženy citovou deprivací natolik, že běžné soužití ve společnosti je pro ně náročné a často je pro ně nesrozumitelný náš běžný život. Velké procento dětí, které se účastní tohoto projektu mají výchovné obtíže, které se pěstounům za významné podpory odborníků daří řešit. S ohledem na navrhovaný projekt je důvodné se domnívat, že tyto děti jsou ohrožené deficitem znalostí a schopností v oblasti přípravy na samostatný život a v důsledku toho jsou významně ohroženy rizikovým způsobem života. Podle našich zkušeností tyto víkendy, kde se spojují praktické a teoretické dovednosti, mají velký význam pro zvýšení úrovně soběstačnosti dětí a také zvýšení jejich informovanosti o prevenci sociálně-patologických jevů. Zároveň tyto ději mají velkou potřebu kombinace různých terapeutických přístupů, v rámci, kterých se učí pracovat se svými emocemi. My bychom jim rádi nabídli možnost muzikoterapie a psychologických konzultací.

Klíčové aktivity

1. Schůzky před samostatnou akcí
a. rozdělení úkolů v rámci personálu neziskové organizace
b. schůzka s muzikoterapeutkou
c. schůzka s kariérní poradkyní
d. schůzka s psychologem
2. Přípravná fáze
a. Předání informací účastníkům akce
b. zajištění ubytování
c. zajištění lektorů
d. pořízení potřebného materiálu
3. Samotná akce
a. Péče o vlastní domácnost a finanční gramotnost
i. naplánování nákupu pro 20 osob – využití poradenství přítomného pracovníka
ii. pořízení nákupu
iii. aktivity v rámci domácnosti – vaření, úklid – děti vždy mají možnost využít pomoci pracovníka
b. Kariérové poradenství
i. Skupinové kariérové poradenství 10 h
ii. Individuální kariérové poradenství 10 h
iii. Základní diagnostika vzdělávacích a pracovních potřeba s ohledem na profesní orientaci dítěte.
c. Prevence patologických jevů
i. Debata s lektorem – psychologem o problematice závislosti, simulace prožitku intoxikace, promítání filmu Katka a následná diskuse.
ii. Debata s lektorem – policistou o problematice sexuálního násilí páchaného na dětech v kyberprostoru, diskuse k dokumentu Novodobí závisláci.
d. Muzikoterapie
i. 2h pro 1 skupinu – relaxace, práce s emocemi apod.
ii. 14 hodin pro jednotlivce (7 hodin pro osobu, tedy dva účastníci)
e. Psychologická sezení
i. 5h práce se skupinou
ii. 15h individuální práce = psychologické poradenství a diagnostika
f. Volnočasové aktivity
i. Sportovní aktivity, tvořivé aktivity (například výroba mýdel, svíček), diskotéka.
4. Vyhodnocení
a. Rozhovory s dětmi

Harmonogram

Červenec, srpen – fáze přípravná
Září–prosinec realizace
Leden – vyhodnocení

Rozpočet

Ubytování 20000,-
- jedna noc 3700 Kč (3700 *2)
- elektřina a voda dle skutečné spotřeby (2 600)
Strava - vycházíme z částek již pořádaných akcí 17500,-
Materiál – -jedná se o výtvarné potřeby, pomůcky pro kariérové porad. 7000,-
Lektoři - 3 lektoři učící 5 hodin, sazba 1000 Kč na hodinu 15000,-
Psycholog (750*20) 15 000,-
Kariérová poradkyně 15000,-
Muzikoterapeutka (750*14) 10 500,-
Celkem 100 000,-

Požadavek od donátorů Burzy filantropie

75 000

Hlavní partneři Burzy filantropie

více

Web burzafilantropie.cz vznikl díky unikátní spolupráci Koalice nevládek Pardubicka, z.s. (KONEP) a Pardubického kraje a za finančního příspěvku realizátorů Burzy filantropie ve Zlínském kraji (Poradenské a krizové centrum) a Královehradeckém kraji (Krajský úřad Královehradeckého kraje).