Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Prevence jako žolík v rukávu základní školy

4. místo ( 5 %)

Projekt organizace SEMIRAMIS z. ú. je zaměřen na ochranu dětí před rizikovým chováním na ZŠ Pardubice, Benešovo nám.
Preventivní program podporuje zdravé vztahy v kolektivu, vytváří bezpečné prostředí v každé třídě a pomáhá učitelům vytvořit a udržet pozitivní vztahy.
Preventivní program se podílí na vzniku funkčního třídního kolektivu, kde je podporován zdravý životní styl a předchází šikaně, agresivitě, sebepoškozování apod. Předcházet je vždy efektivnější, než řešit již vzniklé potíže.

SEMIRAMIS z. ú.

Cíle projektu

Smysl projektu je dán aktuální situací ve společnosti. V současné, stále ještě trvající tzv. postcovidové době, zároveň v době válečného konfliktu na Ukrajině a v době trvající ekonomické krize, je působení preventivních programů na základních školách nutnou součástí výchovy a vzdělávání dětí. Výrazně jsou narušeny vztahy v třídních kolektivech, děti zažívají různorodé, více či méně podpůrné přístupy ze strany svých rodičů. Dochází k velké manifestaci individuálních psychických obtíží zasahující kolektiv, ve kterém se děti nachází. Pedagogové a školy obecně jsou přetížení, vystavení projevům chování, které nikdy nemuseli v tak masivním měřítku řešit.

Hlavní cíl:
Začít preventivně působit na II. stupni ZŠ Pardubice, Benešovo nám., a předat cílovým skupinám takové znalosti, dovednosti a postoje, které pomohou eliminovat projevy rizikového chování.

Dílčí cíle:
-Zapojit do preventivního programu 6. a 7. ročník, celkem 6 tříd.
-Preventivně působit celkem na 144 dětí, žáků ZŠ Pardubice, Benešovo nám.
-Preventivně působit proti vzniku rizikového chování v rámci 12 preventivních bloků (šikana, kyberšikana, sebepoškozování, poruchy příjmu potravy apod.).
-Podávat dětem pravdivé a objektivní informace o formách rizikového chování, učit je orientovat se v nich a vést je k vytváření odpovědného postoje vůči nim.
-Pravdivě a objektivně informovat 6 třídních pedagogů a 1 školního metodika prevence o formách a důsledcích rizikového chování a poskytovat poradenství v náročných situacích.

Cílová skupina

  • Děti a mládež
  • Jiné (uveďte níže)

Primární cílová skupina projektu:
-Žáci 6. a 7. tříd II. stupně ZŠ Pardubice, Benešovo nám. – 144 osob.
-Třídní učitelé zapojených tříd v preventivním programu – 6 osob.
-Školní metodik prevence – 1 osoba.

Sekundární cílová skupina projektu:
-Ředitel školy.
-Rodiče žáků, zapojených do preventivního programu.

Preventivní program využívá metodu volání dětí k zodpovědnosti za jeho podobu a průběh a zároveň podporuje jejich sebevědomí, asertivní projevy chování, zdravé sebepojetí, pozitivní lidské hodnoty a tím tedy podporuje zdravý životní styl. Toto chování je následně přenášeno do jiných úrovní, než je škola. Patří sem vrstevnické skupiny, rodina a společnost obecně. Snižuje se tedy rizikové chování dětí a mladých lidí, které je škodlivé jak pro děti samotné, tak pro jejich rodinné prostředí.
Škola a pedagogové získají odborného partnera, metodickou podporu a poradenské pracoviště. Zároveň mohou část nepedagogické činnosti přenechat externímu zařízení, které se problematikou dlouhodobě zabývá a přinese informace, metody a dovednosti, ke kterým pedagogický pracovník není kompetentní.

Klíčové aktivity

Hlavním obsahem projektu je certifikovaný Program všeobecné dlouhodobé primární prevence rizikového chování (dále jen Program VDPP).
Jedná se o dlouhodobé působení na žáky 2. stupně ZŠ, které začíná v 6. ročníku a postupuje s ním až do ročníku 9. To znamená, že se s každou školní třídou pracuje návazně až 4 roky. Při dlouhodobé podpoře tak škola může pokrýt efektivním programem celý druhý stupeň.
Program VDPP je veden interaktivní formou s využitím řady psychosociálních her, technik a prvků zážitkové pedagogiky. Prostřednictvím zážitku se žákům snažíme předávat pozitivní životní hodnoty a postoje, pravdivé informace o různých formách rizikového chování a v celém průběhu pracujeme s tématy podporující zdravý životní styl a duševní zdraví. Programy se zaměřují na rozvíjení jak znalostí, tak dovedností a kompetencí žáků. Preventivní programy jsou také hlavním nástrojem škol v práci se znovunastavením pozitivního třídního klimatu ve stále ještě trvajícím postcovidovém období.

Metody práce:
-DLOUHODOBOST: Program začíná v 6. ročnících. Pracuje tedy s jednou školní třídou od 6. do 9. třídy. Probíhají ve dvou pracovních blocích za jeden šk. rok. Pracovní bloky mají délku 3 vyučovací hodiny.
-ODBORNOST: Se třídou pracuje vždy vyškolený odborný lektor. Lektoři jsou metodicky vedeni a pracují pod supervizí. Práce probíhá vždy s jednou školní třídou, za aktivní účasti třídního učitele.
-KOMPLEXNOST: Programy se dotýkají rizikového chování komplexně (sociální sítě, závislosti, rizika virtuálního prostředí a internetu, agresivita, šikana apod.).
-INTERAKTIVITA: Programy jsou koncipovány na aktivním zapojení cílové skupiny, s žáky se pracuje převážně v komunitním kruhu. Programy využívají vrstevnickou interakci, učí a trénují základní komunikační dovednosti. V průběhu jsou využívány techniky prevence obsahující prvky zážitkové pedagogiky apod.

Harmonogram

-Začátek projektu – 01.09.2023
-Konec projektu – 30.06.2024
-Projekt je realizován po celý školní rok, jednotlivá setkání se zapojenými třídami jsou domlouvána podle časových možností tříd a školy.
-Projekt se odehrává ve škole.

Rozpočet

Náklady jsou 10.000 Kč na 1 třídu za školní rok.
Celkem žádáme o podporu pro 6 tříd, tj. 60.000 Kč.
Konkrétní rozpočet projektu je uveden v příloze projektu.

Požadavek od donátorů Burzy filantropie

60.000 Kč

Hlavní partneři Burzy filantropie

více

Web burzafilantropie.cz vznikl díky unikátní spolupráci Koalice nevládek Pardubicka, z.s. (KONEP) a Pardubického kraje a za finančního příspěvku realizátorů Burzy filantropie ve Zlínském kraji (Poradenské a krizové centrum) a Královehradeckém kraji (Krajský úřad Královehradeckého kraje).