Úvod O Burze Pravidla

Pravidla

základní pojmy

Organizátor - Kous vysočina

Organizátor získává finanční partnery Burzy filantropie a partnery pro její pořádání, je zodpovědný za plynulou, etickou a respektující komunikaci při vyjednávání o zapojení do burz. Organizuje samotnou Burzu filantropie, vyzývá nestátní neziskové organizace k zaslání přihlášky projektů do každé burzy. Přihlášené projekty následně také předává finančním partnerům a stejně tak s nimi organizuje setkání před samotným konáním Burzy filantropie.

Organizátor Burzy filantropie není zodpovědný za vztahy finančních partnerů a nestátních neziskových organizací, které mezi nimi vzniknou během konání Burzy filantropie a po burze samotné.

Organizátor si vyhrazuje právo na zrušení pořádání Burzy filantropie bez udání důvodu.

Donátor - soukromý sektor

Firma, podnikatelský subjekt nebo fyzická osoba podnikající na základě živnostenského listu, která projevila svobodný zájem o partnerství v Burze filantropie.

Donátor není vázán žádným minimálním vkladem ani zápisným. Na projekty přispívá podle vlastního zájmu, svých finančních možností a dle přesvědčivosti prezentující neziskové organizace. Projekt neziskové organizac může na burze podpořit finančně, materiálně nebo jinou formou pomoci a spolupráce - například formou zajištění grafických služeb, tisku, cen pro děti do soutěží, poradenství a podobně. Donátor má právo na přiměřenou medializaci ze strany organizátora burzy i ze strany prezentujících a podpořených NNO. Donátor má zároveň povinnost informovat organizátora burzy o záměru odstoupit z role finančního partnera. Je také vázán nepsanými etickými pravidly České republiky a do Burzy filantropie vkládá finanční prostředky získané na základě své etické podnikatelské činnosti.

Donátor - Veřejný sektor

Zástupci Pardubického kraje nebo místních samospráv, jenž se na základě svobodné vůle aktivně chtějí zapojit do Burzy filantropie a podpořit projekty finančně, materiálně nebo jinou formou pomoci dle svých možností.

NESTÁTNÍ NEZISKOVÁ ORGANIZACE (NNO)

NNO se sídlem nebo působením v okrese Jihlava, která má zájem o účast na Burze filantropie a o získání finanční podpory nebo spolupráce s donátory při realizaci svých veřejně prospěšných projektů. Dané neziskové organizace mohou do Burzy filantropie přihlašovat pouze ty projekty, které jsou realizovány přímo na území okresu Jihlava.

 

práva a povinnosti zapojených subjektů

Organizátor pořádá Burzu filantropie s ohledem na regionální působení firem, které jsou ochotny zapojit se v roli finančních partnerů nebo partnerů a taktéž nestátních neziskových organizací.

Organizátor Burzy filantropie na sebe nebere žádnou zodpovědnost za realizaci podpořených projektů, za plnění příslibů finanční podpory ze strany partnerů, za vztahy vzniklé na Burze filantropie a po jejím konání mezi nestátními neziskovými organizacemi, finančními partnery, partnery nebo zástupci krajské a místní samosprávy.

Donátor se účastní Burzy filantropie na základě své svobodné vůle, zavazuje se k jednomu setkání s organizátorem před samotným termínem pořádání Burzy filantropie či k vyslovení preferencí ohledně výběru přihlášených projektů s ohledem na vlastní strategii společenské odpovědnosti, s ohledem na vlastní zájmy navázání spolupráce s vybranými nestátními neziskovými organizacemi nebo s ohledem na vlastní sympatie k přihlášeným projektům.

Donátor má nárok na přiměřenou medializaci ze strany organizátora burzy i samotných nestátních neziskových organizací. Pro tyto účely poskytuje organizátorovi logo vlastní organizace tzv. "v křivkách“. 

Nestátní nezisková organizace (NNO) přistupuje do Burzy filantropie se zájmem získat finanční a materiální prostředky nebo jinou formu podpory od podnikatelského a veřejného sektoru. Za tímto účelem se NNO přihlašuje do Burzy filantropie prostřednictvím projektu podaného na předepsaném formuláři a v termínech určených organizátorem burzy. NNO zároveň dává souhlas se zveřejněním svého projektu na internetových stránkách organizátora www.burzafilantropie.cz. Projekt musí obsahovat také stručnou anotaci, pro účely jeho veřejné prezentace. NNO je na základě zkušeností s reakcemi donátorů doporučeno přihlašovat maximálně dva projekty do jedné Burzy filantropie.

Nestátní nezisková organizace (NNO) bere na vědomí, že na dotaci ze strany finančního partnera, partnera nebo zástupce krajské či místní samosprávy není právní nárok.

Nestátní neziskové organizace (NNO) má právo jednou stornovat finalizaci projektu (finalizací je míněno odeslání přihlašovacího formuláře). Storno mohou použít v případech, kdy se objevily nové okolnosti, které mají vliv na projekt, případně je na něm nutné upravit nepřesnosti. Neziskové organizace mohou své přihlášené projekty stornovat nejdéle do doby 5 dní před uzavřením přihlašování projektů do příslušné Burzy filantropie. O svém stornu finalizace projektu informují koordinátora příslušné Burzy filantropie. Po stornu finalizace, provedení úprav projektu a případné konzultaci s organizátorem, mohou stejný projektový záměr podat znovu do termínu konce přihlašování projektů. Nezisková organizace může provést storno finalizace pouze jednou u každého svého přihlášeného projektu.

Nestátní nezisková organizace (NNO), která získá podporu pro svůj projekt na Burze filantropie je povinna do 14 dnů kontaktovat všechny donátory, kteří ji na Burze filantropie podpořili svými dary.

Nestátní nezisková organizace (NNO), která získá podporu pro svůj projekt na Burze filantropie je povinna o této skutečnosti informovat veřejnost prostřednictvím svých komunikačních kanálů. Pro tyto účely poskytne organizátor logolink Burzy filantropie, ten musí NNO viditelně umístit na svém webu a všech příslušných materiálech souvisejících s projektem.

Nestátní nezisková organizace (NNO) zašle organizátorovi stručnou informační zprávu o realizaci projektu, který získal podporu na Burze filantropie. Organizátor jí pro tyto účely poskytne připravený formulář k vyplnění. NNO v něm bude informovat o fungování projektu a doloží také fotografie z jeho realizace.  Informace ze zprávy budou následně veřejně přístupné na webu Burzy filantropie.

 

pořádání burzy filantropie

Do Burzy filantropie a prezentace před donátory a veřejností postupují jen vybrané nestátní neziskové organizace. O výběru NNO rozhodují samotní donátoři z řad soukromého a veřejného sektoru. Do výběru je zapojena také veřejnost formou hlasování na internetových stránkách www.burzafilantropie.cz, z nějž postupuje vždy projekt s nejvíce získanými hlasy.

Pravidla hlasování: z jednoho e-mailu lze hlasovat pouze 1x v každém okrese Burzy filantropie. Limit hlasů z jedné IP adresy (v případech, že se jedná o IP adresu sdílenou na pracovišti s dalšími lidmi) je stanoven na 1 hlas/den.

Pořadí prezentovaných projektů před donátory je určeno losem. Každá NNO má na prezentaci svého projektu 10 minut. Donátoři se k prezentovanému projektu vyjadřují a slovně jej ohodnotí, případně pokládají doplňující dotazy, které zástupci NNO musí zodpovědět. Na závěr Burzy filantropie rozhodnou donátoři o projektech, které podpoří svými prostředky a v jaké výši. Na jeden projekt může finančně, materiálně či jinou formou pomoci přispět více donátorů. Na Burze filantropie lze získat pro projekty podporu v maximální celkové výši 50 000 Kč.

Donátor dává nestátní neziskové organizaci příslib k podpoře vybraného projektu formou šeku na konkrétní finanční částku, materiální dar, službu či jinou formu pomoci. Na šeku je uvedeno jméno donátora a také název nestátní neziskové organizace, které se rozhodl dát podporu. Šek má předepsaný i kontakt na donátora nutný pro pozdější komunikaci a vyřízení podpory projektu nestátní neziskové organizace. Kontakt na příslušnou NNO je na šeku uveden taktéž.

Na šeku je uveden termín, do kterého dojde k vzájemnému vypořádání vztahů mezi donátorem a nestátní neziskovou organizací.

Donátor může vybrané nestátní neziskové organizaci udělit i tzv. „divokou kartu“. Tou je rozuměno, že chce projekt vybrané NNO podpořit napřímo i bez samotné prezentace na Burze filantropie.

Burzu filantropie pořádá

KONEP

 

Donátoři Burzy filantropie