Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Pravidla

Základní pojmy

Organizátor

Organizátor získává finanční partnery Burzy filantropie a partnery pro její pořádání, je zodpovědný za plynulou, etickou a respektující komunikaci při vyjednávání o zapojení do burz. Organizuje samotnou Burzu filantropie, vyzývá nestátní neziskové organizace k zaslání přihlášky projektů do každé burzy. Přihlášené projekty následně také předává finančním partnerům a stejně tak s nimi organizuje setkání před samotným konáním Burzy filantropie.

Organizátor Burzy filantropie není zodpovědný za vztahy finančních partnerů a žadatelů Burzy filantropie, které mezi nimi vzniknou během konání Burzy filantropie a po burze samotné.

Organizátor si vyhrazuje právo na zrušení pořádání Burzy filantropie bez udání důvodu a bez náhrady.

Organizátor si vyhrazuje právo:

 • na změny pravidel v průběhu jednotlivého ročníku Burzy filantropie (např. prodloužení hlasování, zrušení hlasování)
 • na vyřazení žadatele z Burzy filantropie např. poškozením dobrého jména Burzy filantropie nebo jeho organizátorů či donátorů, a další
 • Na vyřazení žadatele, který porušuje dobré mravy (např. šířením pomluv či neověřených informací)

Organizátor má právo vyloučit žadatele z Burzy filantropie z důvodů porušení pravidel BF (např. absence v zaslání zprávy o realizaci, porušení publicity BF – logoling a logo BF není na webu žadatele)

Jednotliví organizátoři v krajích, kde aktuálně Burzy filantropie probíhají:

Pardubický kraj: Koalice nevládek Pardubicka, z. s.

Královéhradecký kraj: Krajský úřad Královehradeckého kraje

Zlínský kraj: Poradenské a krizové centrum, p. o.

Donátor – soukromý sektor

Firma, podnikatelský subjekt nebo fyzická osoba podnikající na základě živnostenského listu, která projevila svobodný zájem o partnerství v Burze filantropie.

Donátor není vázán žádným minimálním vkladem ani zápisným. Na projekty přispívá podle vlastního zájmu, svých finančních možností a dle přesvědčivosti prezentujícího žadatele. Projekt žadatele může na burze podpořit finančně, materiálně nebo jinou formou pomoci a spolupráce – například formou zajištění grafických služeb, tisku, cen pro děti do soutěží, poradenství a podobně. Donátor má právo na přiměřenou medializaci ze strany organizátora burzy i ze strany prezentujících a podpořených žadatelů. Donátor má zároveň povinnost informovat organizátora burzy o záměru odstoupit z role finančního partnera. Je také vázán nepsanými etickými pravidly České republiky a do Burzy filantropie vkládá finanční prostředky získané na základě své etické podnikatelské činnosti.

Donátor – veřejný sektor

Zástupci kraje nebo místních samospráv, jenž se na základě svobodné vůle aktivně chtějí zapojit do Burzy filantropie a podpořit projekty finančně, materiálně nebo jinou formou pomoci dle svých možností.

Žadatel – Nestátní nezisková organizace (NNO)

NNO se sídlem nebo působením v kraji ve kterém se aktuálně koná Burza filantropie, která má zájem o účast na Burze filantropie a o získání finanční podpory nebo spolupráce s donátory při realizaci svých veřejně prospěšných projektů. Dané neziskové organizace mohou do Burzy filantropie přihlašovat pouze ty projekty, které jsou realizovány přímo na daném území (okres konání Burzy filantropie). Nezisková organizace může mít různé oblasti působení, např. sociální, kulturní, sportovní, ekologické a další).

Žadatel – Sociální podnik

Sociální podniky mohou podávat projekty pouze ve Zlínském a Královéhradeckém kraji.

Ve Zlínském kraji se jedná o sociální podnik se sídlem nebo působením ve Zlínském kraji. Projekt sociálního podniku musí být zaměřen na naplňování veřejně prospěšných cílů. Sociální podnik musí naplňovat Principy sociálního podniku, které jsou definovány MPSV ČR.

V Královéhradeckém kraji jsou oprávnění žadatelé Sociální podniky s následující definicí:

1) Sociální podnik naplňuje sociální princip sociálního podnikání:

 • Zaměstnávání osob ze znevýhodněných skupin. Podíl osob ze znevýhodněných skupin tvoří více než 30 % zaměstnanců
 • Účast zaměstnanců a členů na směřování podniku

2) Sociální podnik naplňuje ekonomický princip sociálního podnikání:

 • Více než 50 % případného zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku a/nebo naplňování jeho deklarovaných společensky prospěšných cílů
 • Manažerské řízení podniku je nezávislé na externím zřizovateli či vlastníkovi
 • Tržby z prodeje výrobků a/nebo služeb tvoří alespoň 30 % z celkových výnosů podniku

3) Sociální podnik dále naplňuje enviromentální a místní princip sociálního podnikání:

 • Zohledňování environmentálních aspektů výroby i spotřeby
 • Přednostní uspokojování potřeb místní komunity a místní poptávky, využívání přednostně místních zdrojů
 • Spolupráce sociálního podniku s místními aktéry

Práva a povinnosti zapojených subjektů

Organizátor pořádá Burzu filantropie s ohledem na regionální působení firem, které jsou ochotny zapojit se v roli finančních partnerů nebo partnerů a taktéž nestátních neziskových organizací.

Organizátor Burzy filantropie na sebe nebere žádnou zodpovědnost za realizaci podpořených projektů, za plnění příslibů finanční podpory ze strany partnerů, za vztahy vzniklé na Burze filantropie a po jejím konání mezi žadateli, finančními partnery, partnery nebo zástupci krajské a místní samosprávy.

Donátor se účastní Burzy filantropie na základě své svobodné vůle, zavazuje se k jednomu setkání s organizátorem před samotným termínem pořádání Burzy filantropie či k vyslovení preferencí ohledně výběru přihlášených projektů s ohledem na vlastní strategii společenské odpovědnosti, s ohledem na vlastní zájmy navázání spolupráce s vybranými žadateli nebo s ohledem na vlastní sympatie k přihlášeným projektům.

Donátor má nárok na přiměřenou medializaci ze strany organizátora burzy i samotných žadatelů. Pro tyto účely poskytuje organizátorovi logo vlastní organizace tzv. „v křivkách“. 

Žadatel přistupuje do Burzy filantropie se zájmem získat finanční a materiální prostředky nebo jinou formu podpory od podnikatelského a veřejného sektoru. Za tímto účelem se žadatel přihlašuje do Burzy filantropie prostřednictvím projektu podaného na předepsaném formuláři a v termínech určených organizátorem burzy. Žadatel zároveň dává souhlas se zveřejněním svého projektu na internetových stránkách organizátora www.burzafilantropie.cz. Projekt musí obsahovat také stručnou anotaci, pro účely jeho veřejné prezentace. Žadatel je na základě zkušeností s reakcemi donátorů doporučeno přihlašovat maximálně dva projekty do jedné Burzy filantropie.

Žadatel bere na vědomí, že na dotaci ze strany finančního partnera, partnera nebo zástupce krajské či místní samosprávy není právní nárok.

Žadatel, který získá podporu pro svůj projekt na Burze filantropie je povinnen do 14 dnů kontaktovat všechny donátory, kteří ho na Burze filantropie podpořili svými dary.

Žadatel, který nezkontaktuje donátora a nevypořádá dar, může být v následujícím ročníku Burzy filantropie vyřazen. Takové jednání je posuzováno jako požkozování dobrého jména Burzy filantropie a organizátora BF.

Žadatel, který získá podporu pro svůj projekt na Burze filantropie je povinnen o této skutečnosti informovat veřejnost prostřednictvím svých komunikačních kanálů. Pro tyto účely poskytne organizátor logolink Burzy filantropie, ten musí žadatel viditelně umístit na svém webu a všech příslušných materiálech souvisejících s projektem.

Umístění loga organizátora a logolingu BF na webu žadatele musí být minimálně dva roky od konání Dne Burzy filantropie. (BF 5. 6. 2024 – logo a logolink na webu musí být zveřejněno minimálně do 4. 6. 2026)

Žadatel zašle organizátorovi stručnou informační zprávu o realizaci projektu, který získal podporu na Burze filantropie. Organizátor poskytne žadateli pro tyto účely připravený formulář k vyplnění (formulář zde pro Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlcí, Královehradecký kraj, Zlín a Kroměříž). Žadatel v něm bude informovat o fungování projektu a doloží také fotografie z jeho realizace.  Informace ze zprávy mohou být následně veřejně přístupné na webu Burzy filantropie nebo použity v brožuře Burzy filantropie.

Pořádání Burzy filantropie

Do Burzy filantropie a prezentace před donátory a veřejností postupují jen vybraní žadatelé. O výběru žadatele (obvykle 4-6 projektů) rozhodují samotní donátoři z řad soukromého a veřejného sektoru. Do výběru je zapojena také veřejnost formou hlasování na internetových stránkách www.burzafilantropie.cz, z nějž postupuje vždy 1 projekt s nejvíce získanými hlasy. Od roku 2022 v Pardubickém kraji do každé Burzy filantropie postoupí také vždy alespoň 1 nováček. Za nováčka Burzy filantropie je považována taková organizace, která nikdy neprezentovala svůj projekt na burze. O postupu nováčka na Burzu filantropie rozhodují donátoři svými hlasy, kdy postoupí nováček s nejvíce hlasy od donátorů.

Pravidla hlasování veřejnosti: z jednoho e-mailu lze hlasovat pouze pro jeden projekt v každém okrese Burzy filantropie. Limit hlasů z jedné IP adresy (v případech, že se jedná o IP adresu sdílenou na pracovišti s dalšími lidmi) je stanoven na 1 hlas/den.

Pořadí prezentovaných projektů před donátory je určeno losem. Každý žadatel má na prezentaci svého projektu 8 minut. Donátoři se k prezentovanému projektu vyjadřují a slovně jej ohodnotí, případně pokládají doplňující dotazy, které zástupci žadatele musí zodpovědět. Na závěr Burzy filantropie rozhodnou donátoři o projektech, které podpoří svými prostředky a v jaké výši. Na jeden projekt může finančně, materiálně či jinou formou pomoci přispět více donátorů. Na Burze filantropie lze získat pro projekty podporu v maximální celkové výši 75 000 Kč (platí pro Pardubický kraj), 50 000 Kč (platí pro Zlínský a Královéhradecký kraj).

Donátor dává žadateli příslib k podpoře vybraného projektu formou šeku na konkrétní finanční částku, materiální dar, službu či jinou formu pomoci. Na šeku je uvedeno jméno donátora a také název žadatele, které se rozhodl dát podporu. Šek má předepsaný i kontakt na donátora nutný pro pozdější komunikaci a vyřízení podpory projektu. Kontakt na příslušného žadatele je na šeku uveden taktéž.

Na šeku je uveden termín, do kterého dojde k vzájemnému vypořádání vztahů mezi donátorem a žadatelem.

Donátor může vybranému žadateli udělit i tzv. „divokou kartu“. Tou je rozuměno, že chce projekt vybraného žadatele podpořit napřímo i bez samotné prezentace na Burze filantropie.

Hlavní partneři Burzy filantropie

více

Web burzafilantropie.cz vznikl díky unikátní spolupráci Koalice nevládek Pardubicka, z.s. (KONEP) a Pardubického kraje a za finančního příspěvku realizátorů Burzy filantropie ve Zlínském kraji (Poradenské a krizové centrum) a Královéhradeckém kraji (Krajský úřad Královéhradeckého kraje).