Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Obyčejné výlety pro neobyčejné lidi

17. místo ( 1 %)

Mezi námi žijí neobyčejní lidé. Čím jsou neobyčejní? Třeba tím, že vyjet na obyčejný výlet s jejich rodinou, je pro ně prakticky neuskutečnitelné. Je to pro ně stejně obtížné jako pro obyčejné lidi cesta na Mars. Přesto i tito neobyčejní lidé touží zažít obyčejné věci. Například rodinný výlet do ZOO Lešná. Nebo společně s ostatními rodiči vyjet na společný zájezd. Naši neobyčejní lidé mají PAS. Nejedná se ovšem o cestovní pas, ale o poruchu autistického spektra.

Za sklem o.s.

Cíle projektu

Cíle projektu:
1) Uspořádat 4 individuální rodinné výlety pro rodiny pečující o dítě nebo dospělého člena s PAS v průběhu roku 2023.
2) Uspořádat pro 8 rodičů a 10 dětí s PAS 4 společné komunitní výlety v průběhu roku 2023.
Smysl projektu:
Umožnit rodinám pečujícím o dítě nebo dospělého člena s PAS trávit plnohodnotně a smysluplně volný čas. Diagnóza PAS a popřípadě ještě další přidružená zdravotní postižení jsou spojena s velkými nároky zejména na pečující osoby. V naší společnosti je povědomí o této diagnóze stále ještě nedostačující a mnohdy jedinec s PAS či jeho rodina naráží na nepochopení okolí. Dítě na spektru autismu může být okolím vnímáno jako špatně vychované (například křičí, utíká, může být i agresivní), i když jeho chování je ovlivněno vývojovým onemocněním nervového systému. Jedinec s PAS navíc často špatně snáší změny, upřednostňuje opakování jen několika aktivit a stereotypní jednání. To vše ještě více prohlubuje komplikace spojené s diagnózou PAS a neumožňuje se jedinci rovnoměrně vyvíjet a bezproblémově se začlenit do společnosti.

Cílová skupina

  • Děti a mládež
  • Handicapovaní
  • Maminky s dětmi

Rodiny pečující o dítě nebo dospělého člena s handicapem. Naši hlavní cílovou skupinou jsou lidé s poruchou autistického spektra (PAS). U některých rodin dále dochází ke kombinaci více handicapů – především zdravotních omezení (další dítě s handicapem Downův syndrom, dětská mozková obrna apod.).

1) Rodiny s dítětem nebo dospělým členem s těžkou formou PAS
2) Rodiče s malými dětmi ve věku 2,5 – 6 roky

PAS řadíme do skupiny všepronikajících vývojových poruch. Ovlivňují celou osobnost a silně narušují vývoj jedince ve více směrech.
Vrozené postižení některých mozkových funkcí se projevuje obtížemi v zásadních oblastech autistické triády, kterými jsou komunikace, představivost a sociální interakce. Lidé na spektru autismu vnímají, zpracovávají podněty a reagují na ně jinak než jejich okolí. Narušená je schopnost představivosti, která se projevuje neobvyklými či omezenými, mnohdy stereotypními aktivitami nebo zájmy. Lidé s PAS mohou mít potíže ve vývoji řeči a ve vztazích. Obtížně zvládají běžné sociální dovednosti. Uvedené limity ovlivňují jejich někdy až výrazně odlišné chování, které jim v životě přináší řadu komplikací například v rodinném soužití, v kontaktu s vrstevníky a dalšími lidmi, při vzdělávání, uplatnění se na trhu práce a navazování sociálních kontaktů včetně hledání životního partnera/partnerky.

Klíčové aktivity

Individuální rodinné výlety – od července do prosince 2023 plánujeme uspořádat 4 individuální výlety pro 4 rodiny, jejichž člen/členové mají závažný handicap. Každého výletu se kromě samotné rodiny zúčastní i 2 odborní pracovníci organizace, kteří připraví aktivizační program pro dítě nebo dospělého s PAS, aby i pečující rodiče měli prostor pro odpočinek a zážitky. Výlet bude kvůli handicapu účastníků pořádán 7-místným automobilem naší organizace, v 7:30 odjezd pracovníků ze Zlína do bydliště rodiny, nástup účastníků, odjezd do místa výletů (např. Zoo Lešná, lázně Luhačovice), cca v 9:30 dojezd na místo. Program včetně občerstvení. Okolo 15:30 odjezd zpět do bydliště a následně přejezd pracovníků do Zlína. Ukončení akce okolo 16:30. Čas na nasednutí účastníků je prodloužen z důvodu jejich zdravotního stavu. Záměrem je umožnit rodinám, které pečují o dítě nebo dospělého člena se zvlášť závažnou formou PAS, prožít alespoň část svého času obdobně jako lidé bez handicapu. Pro tyto rodiny je prakticky nemožné vyjet mimo domov.

Komunitní výlety - uspořádáme 4 komunitní výlety, kterých se zúčastní 7-8 rodičů, 9-10 dětí malých dětí ve věku 2,5 - 6 roků a 5 doprovázejících osob. Výlety budou plánovány do okruhu 20 km od Zlína s dobou dojezdu do cca ½ hodiny z důvodu zdravotního handicapu cílové skupiny. Doprava bude zajištěna autobusem, vlakem, v případě většího handicapu účastníka speciálně upraveným automobilem – dle domluvy s rodiči. Harmonogram výletů: 8:00 – 8:30 sraz účastníků, 9:00 – 9:30 dojezd do cíle, 9:30 – 14:00 vlastní program včetně obědu. 14:30 – 15:00 dojezd zpět do Zlína. Cíle výletu například Lanáček, Podzámecká zahrada v Kroměříži, Bio farma Juré. Děti se za pomoci sociálních pracovníků budou věnovat volnočasovým aktivitám (hřiště), pro rodiče bude připraven odpočinkový program. Záměrem je ulehčit maminkám malých dětí s handicapem. Tyto děti ještě nemohou absolvovat samy letní aktivity, které pořádáme pro starší děti.

Harmonogram

Červen 2023 – příprava výletů, organizační porada pracovníků, přihlašování účastníků, zamluvení vstupenek, výletních míst, vícemístných automobilů.
Červenec – prosinec 2023 – samotná realizace výletů, z každého výletu bude vytvořen záznam, který bude obsahovat seznam účastníků, místo a datum konání, proběhlé aktivity, fotodokumentaci. Dále budeme fotografie a videa ze všech výletů průběžně zveřejňovat na našem webu a sociálních sítích. I když výlety nebudou přímo součástí sociální práce, budeme sledovat dopady projektu na osoby s PAS při hodnocení plnění jejich individuálních plánů.
Prosinec 2023 – závěrečná porada pracovníků spojená s hodnocením projektu, závěrečná kontrola dokumentace, závěrečné vyúčtování projektu.

Rozpočet

Rozpočet v členění na jednotlivé nákladové položky přikládáme samostatně v příloze.
Odůvodnění požadovaných mzdových nákladů:
U klientů s PAS lze využívat dobrovolníky jen v omezené míře. Klienti s PAS reagují negativně na změny (nové osoby) a v kombinaci s novým prostředím (výlet mimo jejich známá místa), mohou změny způsobit autistické záchvaty (meltdown a shutdown). Proto je nutná přítomnost odborných sociálních pracovníků, kteří umí správně reagovat a předcházet záchvatům. Při těžších formách PAS je doporučený poměr pracovník – klient 1:1. Dobrovolník musí být proškolený a dlouhodobě spolupracující jedinec. Nelze mít dobrovolníky přímo „z ulice“. Naši odborní pracovníci již v rámci činnost pracují v celoročních volnočasových aktivitách bez nároku na odměnu. Tyto aktivity nelze hradit z dotace MPSV v rámci poskytování registrovaných sociálních služeb. Odhadem každý odborný pracovník odpracuje takto minimálně 100 hodin ročně. Z tohoto důvodu nelze již více navyšovat množství dobrovolnické činnosti (bez nároku na odměnu) u našich odborných pracovníků.

Požadavek od donátorů Burzy filantropie

50 000 Kč

Hlavní partneři Burzy filantropie

více

Web burzafilantropie.cz vznikl díky unikátní spolupráci Koalice nevládek Pardubicka, z.s. (KONEP) a Pardubického kraje a za finančního příspěvku realizátorů Burzy filantropie ve Zlínském kraji (Poradenské a krizové centrum) a Královéhradeckém kraji (Krajský úřad Královéhradeckého kraje).