Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Staň se pěstounem, terapeutické služby pro pěstounské rodiny

Většina lidí vnímá rodinu jako základní součást svého života, avšak některé děti tento pocit neznají. Tyto děti nemohou z různých důvodů vyrůstat v jejich biologických rodinách. Cílenou kampaní oslovujeme veřejnost s tématem pěstounství, diskutujeme o potřebnosti rodiny v životě dítěte, chceme rozšířit řady pěstounů. V rámci projektu poskytujeme terapie dětem vyrůstajícím v pěstounské péči a jejich pečovatelům. Terapeutickou péči vnímáme jako nezbytnou podporu pěstounské péče.

Amalthea z.s.

Cíle projektu

Cílem projektu je informovat veřejnost o možnostech náhradní rodinné péče a o vlivu vhodného rodinného prostředí na rozvoj dítěte. Budeme pokračovat v kvalitní, ucelené osvětové kampani, kterou jsme začali již v roce 2010. Smyslem kampaně je šířit povědomí o náhradní rodinné péči a získat nové zájemce o pěstounskou péči v Pardubickém kraji. A to následujícími způsoby:
- Oslovit veřejnost prostřednictvím informačních stánků při příležitosti veřejných, kulturních či společenských akcích (festivaly, slavnosti aj.)
- Nabídnout formou moderovaných besed cílené informace konkrétním zájemcům o tématiku pěstounské péče z daného regionu. Některé z besed budou spojeny s kulturní akcí – výstava, divadlo, koncert, které budou souviset s tématem pěstounství.
- pomoci konkrétním zájemcům (cca 40) při rozhodování, zda se stát pěstounem
– šířit osvětové materiály ke kampani
- získávání nových pěstounů - aktivně se podílet na transformaci péče o ohrožené děti.

Projekt je rozšířen o terapie pro děti vyrůstající v pěstounské péči a jejich pečovatele. Terapie budou poskytovány dětem a pěstounům, kteří mají s naší organizaci uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče, ale nebudou hrazeny ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče z důvodu nedostatečné výše příspěvku. Vidíme nutnou potřebnost této péče a zároveň její nedostupnost (nedostatek terapeutů a psychologů v kraji, dlouhé čekací lhůty, finanční limity pěstounů, prevence předčasného ukončení pěstounské péče, prohlubující se traumata

Cílová skupina

  • Děti a mládež
  • Jiné (uveďte níže)

Klíčové aktivity

1. Osvěta veřejnosti
Budeme realizovat osvětovou a náborovou kampaň. Informace budou předávány prostřednictvím tištěných materiálů, spotů v rádiu či na internetu, venkovní reklamy, společenských akcí, besed a infostánků s cílem oslovení široké veřejnosti a získání nových zájemců o pěstounskou péči. Kampaní plánujeme oslovit až 300 osob. Při realizaci budeme vycházet z naší třináctileté zkušenosti s náborovými aktivitami. Nově bude součástí programu besed loutkové divadelní představení s tématikou pěstounské péče. Loutkové představení o pěstounství převedeme i do videospotu. Bude uveřejněn v online prostředí (Youtube, Facebook, webové stránky) a bude volně k využití. Video spot můžeme používat i během besed v rodinných centrech, na ZŠ či na různých společenských akcích a akcích pro děti. Budeme pokračovat v besedách na školách, neboť téma pěstounské péče je potřeba šířit již mezi mladými lidmi tak, aby se toto téma stalo běžnou součástí sociokulturního prostoru

2. Poradenství a osobní konzultace
Zájemcům o pěstounskou péči bude nabídnuto pozvání na osobní setkání se sociálním pracovníkem organizace Amalthea, případně jinou formou dle poptávky zájemce. Zde zájemce získá úplné informace o smyslu pěstounské péče, o dopadech na dítě, o specificích dětí vhodných do pěstounské péče, zájemce bude podrobně informován o procesu, jak se stát pěstounem. Předpokládáme, že díky kampani budeme moci poskytnout individuální poradenství 10 zájemcům prostřednictvím osobního setkání, emailové nebo telefonické konzultace. Dalších 40 osob získá potřebné informace v rámci besed a infostánků, kde bude nabídnuto poradenství a konzultace.

3. Poskytnutí terapeutických služeb pěstounským rodinám
Cílem této aktivity je poskytovat terapeutickou podporu pro 28 dětí v náhradní rodinné péči a 30 pěstounů. Terapeuti pracují s dětmi a rodinami, pomáhají zvládnout raná traumata dětí a zlepšit rodinné vztahy. Tato aktivita je prevencí selhání pěstounské péče a retraumatizace dětí.

Harmonogram

Leden – prosinec 2025

Rozpočet

• osvětová kampaň Staň se pěstounem (výroba letáků, bannerů, roll upů, spotů, umístění letáků nebo odvysílání spotů) - 8 000 Kč
• doprovodný program k besedám (tematicky zaměřené divadelní představení pro děti nebo promítání filmu, popř. honorář umělce či známé osobnosti) - 8 000 Kč
• drobné občerstvení v rámci besed - 2 000 Kč
• drobné materiální a provozní náklady spojené s projektem (např. pohonné hmoty, poštovné, energie, pojištění aj.) - 10 000 Kč
• audit projektu Staň se pěstounem (povinný dle metodiky MPSV – dotace MPSV je hlavním finančním zdrojem projektu) - 12 000 Kč
• osobní náklady (HM, SP, ZP, zákon. Pojištění odpovědnosti) – pracovníků projektu (sociální pracovník, koordinátorka kampaně, terapeuti) - 35 000 Kč

Požadavek od donátorů Burzy filantropie

75000

Hlavní partneři Burzy filantropie

více

Web burzafilantropie.cz vznikl díky unikátní spolupráci Koalice nevládek Pardubicka, z.s. (KONEP) a Pardubického kraje a za finančního příspěvku realizátorů Burzy filantropie ve Zlínském kraji (Poradenské a krizové centrum) a Královéhradeckém kraji (Krajský úřad Královéhradeckého kraje).